Báo cáo về tình hình nguồn cung, nhu cầu sử dụng cát xây dựng và đề ra các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu sẵn có thay thế cát tự nhiên.

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 187/BC-UBND báo cáo về tình hình nguồn cung, nhu cầu sử dụng cát xây dựng và đề ra các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu sẵn có thay thế cát tự nhiên.

Báo cáo về tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 185/BC-UBND báo cáo về tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trên địa bàn tỉnh.

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên cát trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 148/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên cát trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg từ ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ được giải quyết ở cấp quốc gia năm 2018.

Ngày 25/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5777/UBND-KGVX gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ được giải quyết ở cấp quốc gia năm 2018.

Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 37-HD/TG hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt thực hiện Quyết định số 534-QĐ/TU ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên.

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, Qũy Phát triển đất tỉnh, Qũy Phát triển nhà ở tỉnh.

Ngày 25/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 145/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, Qũy Phát triển đất tỉnh, Qũy Phát triển nhà ở tỉnh.

Bổ sung danh mục dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Đắk Lắk vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cư M’gar

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1844/QĐ-UBND, ngày 24/7/2017 về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Đắk Lắk (vay vốn KfW) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cư M’gar.

Triển khai các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5758/UBND-KGVX, ngày 25/7/2017 về việc triển khai các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020.

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5821/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020.

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin thị trường nông sản.

Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5750/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5729/BNN-CBTTNS, ngày 13/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin thị trường nông sản.

Thực hiện Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5833/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 5928/BKHĐT-TH ngày 21/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và Du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5837/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 3060/BVHTTDL-KHTC ngày 19/7/2017 của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và Du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Xử lý văn bản.
Xử lý văn bản. (31/07/2017, 16:22)

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5840/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản sau:

Tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5842/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 về tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Tiếp nhận dự án hỗ trợ của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc.

Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5723/UBND-NNMT, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4918/BNN-HTQT ngày 15/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận dự án hỗ trợ của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc.

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 548/STTTT-CNTT gửi các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để thành lập thị trấn huyện lỵ

Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5737/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ; UBND các huyện: Buôn Đôn, Cư Kuin, Krông Búk về việc xét đề nghị của UBND huyện Buôn Đôn tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 29/6/2017, Sở Nội vụ tại Tờ Trình số 409/TTr-SNV ngày 13/7/2017 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính mới cấp xã; và căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh về thành lập thị trấn huyện lỵ gồm: Buôn Đôn, Cư Kuin và Krông Búk.

Áp dụng giá để tính thuế thu nhập cá nhân đối với cây trồng gắn liền với đất

Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5752/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 1579/STC-QLG&CS ngày 29/6/2017 của Sở Tài chính về áp dụng giá để tính thuế thu nhập cá nhân đối với cây trồng gắn liền với đất; Công văn số 1541/CT-THNVDT ngày 30/5/2017 của Cục Thuế tỉnh về thực hiện Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017

Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5765/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc xét Báo cáo số 1129/BC-SLĐTBXH ngày 29/6/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này