Triển khai Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7155/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7134/UBND- KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Thông tư số 29/2017/TT- BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7177/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 29/2017/TT- BGTVT ngày 01/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7148/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Công văn số 7171/BKHĐT- TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương.

Công bố bộ thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ngày 08/9/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2498/QĐ- UBND về Công bố bộ thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND, về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xác định đường địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7116/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 460/ĐĐBĐVN-BGĐG ngày 25/8/2017 của Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc xác định địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa tại khu vực núi Vọng Phu – Hồ Krông Rou.

Ủy quyền cho UBND huyện Ea Súp phê duyệt dự toán Hợp phần bồi thường, GPMB công trình kênh chính Đông thuộc Dự án Ia Mơr giai đoạn 2.

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7140/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Súp về việc xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 611/BC-STNMT ngày 31/8/2017 về việc ủy quyền cho UBND huyện Ea Súp phê duyệt dự toán Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình kênh chính Đông thuộc Dự án Ia Mơr giai đoạn 2 trên địa bàn huyện Ea Súp.

Triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng.

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7171/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội phụ nữ, Tỉnh đoàn thanh niên, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3201/LĐTBXH-BĐG, ngày 03/8/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng.

Sử dụng phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon XIII.

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7172/UBND-KT, gửi Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh về việc xử lý Công văn số 425/QLTT-ĐKTLN, ngày 31/8/2017 của Đoàn Kiểm tra liên ngành thường trực Ban Chỉ đạo 389 Đắk Lắk về việc báo cáo vụ việc sử dụng phân bón phức hợp hữu cơ vi sinh Fitohoocmon XIII do Công ty Cổ phần phân bón hữu cơ Humic Quảng Ngãi sản xuất.

Báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung tại Thông báo số 25/TB-UBND của UBND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7088/UBND-KT, ngày 07/9/2017 gửi các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung tại Thông báo số 25/TB-UBND của UBND tỉnh về khảo sát tình hình và khả năng phát triển du lịch tại huyện Lắk.

Triển khai hệ thống nhắn tin quản lý và điều hành tác nghiệp điện tử

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7041/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 431/DLK-KHDN ngày 24/8/2017 của Viettel Đắk Lắk Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội về đề xuất triển khai hệ thống nhắn tin quản lý và điều hành tác nghiệp điện tử.

Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7095/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 3650/BVHTTDL-TV ngày 30/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7099/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 7927/BCT-ATMT ngày 29/8/2017 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (12/09/2017, 10:24)

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7103/UBND-TH gửi Sở Tài chính về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (12/09/2017, 10:20)

Ngày 08/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7104/UBND-TH gửi Sở Tài chính về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Xử lý các văn bản
Xử lý các văn bản (12/09/2017, 10:06)

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6923/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản gồm:

Thẩm quyền thẩm định Đề cương – Dự toán và thẩm định kết quả: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng Năng lực phục vụ tưới, điều kiện an toàn đập

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7033/UBND-NNMT, gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Chủ trương tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk của Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7035/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam về việc xét Công văn số 1570/SLĐTBXH-GDNN ngày 01/9/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công văn số 1209/SGDĐT-GDTXCN ngày 31/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tham mưu chủ trương tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại tỉnh Đắk Lắk của Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.

Thực hiện các văn bản của Trung ương

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7040/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản của Trung ương gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này