Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đức Nhân chuyển mục đích sử dụng 1.000m2 đất tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND, về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu Đức Nhân chuyển mục đích sử dụng 1.000m2 đất tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ và cho Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Đức Nhân thuê 1.000m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân.

Xác định các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế chính sách và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3744/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2816/BKHĐT-CLPT ngày 03/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 53-TB/TW ngày 30/3/2019.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar vào Kế hoạch đất năm 2019 huyện Cư M’gar

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung dự án đầu tư Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân tại xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar vào Kế hoạch đất năm 2019 huyện Cư M’gar.

Thực hiện Công văn số 5183/BTC-ĐT ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3745/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5183/BTC-ĐT ngày 06/5/2019 của Bộ Tài chính về đề nghị Trung ương hỗ trợ xây dựng cho dự án di dời dân cư khẩn cấp khỏi các khu vực thiên tai từ nguồn vốn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2018.

Triển khai Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3766/UBND– TH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Công văn số 1546/BVHTTDL- TCCB ngày 22/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Quyết định số 506/QĐ- TTg ngày 04/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3725/UBND – TH gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện Quyết định số 506/QĐ- TTg ngày 04/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ- TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 – 2025.

Triển khai Công văn số 1732/LĐTBXH- PCTNXH ngày 06/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3818/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1732/LĐTBXH- PCTNXH ngày 06/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thí điểm hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập.

Triển khai Công văn số 1747/LĐTBXH- NCC ngày 08/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3818/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1747/LĐTBXH- NCC ngày 08/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ.

Tham mưu dự thảo Báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3750/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1643/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về yêu cầu Báo cáo đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” và điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trọng điểm.

Thực hiện Công văn số 2984/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3857/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2984/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Đôn đốc thực hiện Công văn số 3445/UBND-NN&MT ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3855/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3445/UBND-NN&MT ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung phục vụ và tham gia Đoàn kiểm tra của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3797/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 06/5/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ ngân sách thành phố Buôn Ma Thuột số thu tiền sử dụng đất vượt dự toán tỉnh giao năm 2018.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 125/BC-UBND, ngày 9/5/2019 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2019 và một số kiến nghị với Trung ương.

Tuyên truyền, thực hiện Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1287-CV/BTGTU, ngày 10/5/2019 về việc tuyên truyền, thực hiện Thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Xây dựng vừa có Công văn số 1102/SXD-KTVLXD, ngày 14/5/2019 về việc thực hiện Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh

Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” vừa có văn bản số 44/TL-BTC, ngày 13/5/2019 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Ngày 14/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1081/QĐ- UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 14/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1080/QĐ- UBND phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Sửa lỗi phiếu điều tra và nhập tin phiếu giấy Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3747/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Hồ sơ trình khen thưởng
Hồ sơ trình khen thưởng (15/05/2019, 14:38)

Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3763/UBND-TH, về việc hồ sơ trình khen thưởng .

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này