Trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ Tư, để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6921/UBND-TH gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7025/UBND-NC, ngày 06/9/2017 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan, nhằm triển khai Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017.

Thực hiện chế định thừa phát lại

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7026/UBND-NC, ngày 06/9/2017 gửi Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; và các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan, nhằm triển khai chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3048/BTP-BTTP ngày 25/8/2017 về thực hiện chế định thứa phát lại.

Tham mưu, xử lý văn bản.
Tham mưu, xử lý văn bản. (08/09/2017, 10:00)

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6977/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý các văn bản sau:

Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6978/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1940/BXD-QLN ngày 21/8/2017 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6996/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1978/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ và có ý kiến như sau:

Xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6999/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2991/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 22/8/2017 của Bộ Tư pháp, về việc xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7006/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ về tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7013/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, về việc tuyển dụng vào công chức không thông qua thi tuyển.

Báo cáo thực hiện chính sách BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7021/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xem xét Công văn số 1938/SYT-KHNVY, ngày 30/8/2017 của Sở Y tế về việc báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 213/BC-UBND, ngày 30/8/2017 về việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Triển khai Quyết định số 1265/QĐ- TTg ngày 24/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7000/UBND- NNMT gửi Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 1265/QĐ- TTg ngày 24/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Công nhận thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng là đô thị loại V

Ngày 05/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại V.

Triển khai Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6963/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6899/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/8/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Triển khai Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6897/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Triển khai Quyết định số 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6955/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Triển khai Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6954/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ

Ngày 01/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6952/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6928/UBND- NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về triển khai thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này