Báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4768/UBND-TH, gửi các Sở Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 442/UB-PA ngày 05/6/2017 Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) về báo cáo công tác PCPNN 6 tháng đầu năm 2017.

Xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4766/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4914/BNN-VPĐP ngày 15/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”; Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Đề cương Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát.

Triển khai Văn bản của Bộ Tài chính

Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4738/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm:

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh khóa IX trong năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk triệu tập Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cơ sở nuôi dưỡng đủ điều kiện được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài

Ngày 20/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ - UBND về việc chỉ định cơ sở nuôi dưỡng đủ điều kiện được cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả CCHC năm 2016

Ngày 21/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, mục tiêu chung là xây dựng thành công chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hiện đại hóa nền hành chính tỉnh Đắk Lắk để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 43-HD/TG về việc tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2017

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4621/UBND-NC, ngày 16/6/2017 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2017.

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của UBDT

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4774/UBND- KGVX gửi Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của UBDT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4805/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Triển khai Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4788/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá về triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ

Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4772/UBND- NC gửi Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.

Triển khai Công văn số 2334/BYT- KH-TC, ngày 05/5/2017 của Bộ Y tế

Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4748/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 2334/BYT- KH-TC, ngày 05/5/2017 của Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư số 02/2017/TT- BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thông tin Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại II tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk

UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Công văn số 1555/UBND-DA về việc Công bố thông tin Tiểu dự án Buôn Ma Thuột – Dự án phát triển các thành phố loại II tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk.

Triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4718/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN, ngày 13/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo địa phương năm 2018.

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4715/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 2489/BGDĐT-KHTC, ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo địa phương năm 2018.

Cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016–2020.

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4713/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 3045/BYT-MT, ngày 05/6/2017 của Bộ Y tế về thực hiện nội dung cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Thông báo số 1379-TB/TU ngày 15/6/2017 của Tỉnh ủy

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4712/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Thông báo 1379-Tb/TU ngày 15/6/2017 Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thảo khoa học về “Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 ở Đắk Lắk”

Triển khai Công văn số 4556/BNN-QLCL ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4693/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4556/BNN-QLCL ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Đề án kiểm soát ngăn chặn tạp chất.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này