Giải phóng mặt bằng thi công 01 đơn nguyên cầu 110 đường Hồ Chí Minh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5145/UBND-CN ngày 05/7/2017 gửi UBND huyện Ea H’leo, về việc giải phóng mặt bằng thi công 01 đơn nguyên Cầu 110 đường Hồ Chí Minh.

Bàn giao công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5173/UBND-NNMT ngày 05/7/2017 về việc bàn giao công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Lắk cho Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk.

Lập Đề án tỉa thưa cây phụ trợ rừng trồng đặc dụng của Ban QLDA Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Ngày 05/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5172/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô về việc Lập Đề án tỉa thưa cây phụ trợ rừng trồng đặc dụng của Ban QLDA Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Triển khai thực hiện Công văn số 6567/VPCP-NN ngày 26/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 05/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5177/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Công văn số 6567/VPCP-NN ngày 26/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tại văn bản số 55-BC/BCĐTN ngày 23/5/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Giao công trình thủy lợi Ea Hum, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo cho Công ty TNHH MTV QLCT thủy lợi Đắk Lắk

Ngày 05/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5175/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ea H’leo, Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5179/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, gồm:

Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2016 và năm 2017

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5129/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh về việc thực hiện Công văn số 8225/BTC-NSNN, ngày 21/6/2017 của Bộ Tài chính về kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2016 và năm 2017.

Tăng cường cảnh báo để bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện.

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5186/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc tăng cường cảnh báo để đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du khi vận hành nhà máy thủy điện.

Phê duyệt đề cương, dự toán Đề án rà soát, điểu chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 05/7/2017, về việc phê duyệt đề cương, dự toán Đề án rà soát, điểu chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Triển khai Công văn 3020/BTNMT-TCMT ngày 14/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5191/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn 3020/BTNMT-TCMT ngày 14/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5132/UBND- KT gửi Sở Tài chính, về triển khai thực hiện Thông tư số 59/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Triển khai Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5235/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH ngày 22/6/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Quyết định số 1841/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5185/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai Quyết định số 1841/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ- TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5184/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ngày 21/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Triển khai Quyết định số 24/2017/QĐ- TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5183/UBND- CN gửi Sở Công Thương về triển khai Quyết định số 24/2017/QĐ- TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Triển khai Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/5/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5144/UBND- CN gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 484/QĐ-BXD ngày 29/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 và giai đoạn 2016- 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1440/SNN-PTNT về việc triển khai thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 và giai đoạn 2016- 2020.

Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/7/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1680/QĐ- UBND về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 và Công văn số 6774/UBND-CN ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh.

Ngừng đầu tư dự án Nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học và vườn ươm các loại giống công nghệ cao tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 04/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5137/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về giải quyết thủ tục hành chính dự án Nhà máy sản xuất chế phẩm sinh học và vườn ươm các loại giống công nghệ cao của Công ty Cổ phần Thanh Hà tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định chuyển các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017 về việc chuyển các trường Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này