Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (06/06/2017, 15:36)

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4088/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản, gồm:

Hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4093/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới về việc thực hiện Công văn số 6409/BTC-ĐT, ngày 17/5/2017 của Bộ Tài chính, hướng dẫn bổ sung việc thanh toán, quyết toán kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4094/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 6279/BTC-NSNN, ngày 16/5/2017 của Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4019/KH-UBND, ngày 29/5/2017 về việc tổ chức triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 4525/BCT-CNNg ngày 23/5/2017 của Bộ Công Thương

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4083/UBND-NNMT, về việc thực hiện Công văn số 4525/BCT-CNNg ngày 23/5/2017 của Bộ Công Thương, về đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về khoáng sản.

Phân bổ vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017. Theo đó, tổng vốn sự nghiệp trên 66,3 tỷ đồng, phân bổ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững trên 27,2 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới 39,1 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4097/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Công văn số 2130/BVHTTDL-VHCS ngày 18/5/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Triển khai Công văn số 2575/BYT-ATTP ngày 15/5/2017 của Bộ Y tế

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4116/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 2575/BYT-ATTP ngày 15/5/2017 của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015.

Đầu tư hồ bơi các trường học theo hình thức xã hội hóa

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4136/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 773/SKHĐT-KTĐN ngày 08/5/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư xây dựng hồ bơi tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày 17/5/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4120/UBND-NC, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày 17/5/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2017.

Tình hình thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ 389 ngày 13/7/2015 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4135/UBND-KT, gửi các Sở Công Thương; Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Chi Cục Kiểm lâm tỉnh; Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý Báo cáo số 88/BC-BCĐ ngày 16/5/2017 của Ban Chỉ đạo 389 về kết quả 02 năm thực hiện Công điện số 90/CĐ-BCĐ 389 ngày 13/7/2015 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý II/2017

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4144/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1806/BTTTT-THH ngày 25/5/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử - Quý II/2017.

Tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4147/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1779/BTP-HTQTCT ngày 26/5/2017 của Bộ Tư pháp về tổng kết thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4148/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1710/BTP-PBGDPL ngày 22/5/2017 của Bộ Tư pháp về triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đề nghị cấp bổ sung kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016 còn thiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 31/5, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 47/TTr-UBND về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016 còn thiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thành phố Buôn Ma Thuột khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 24/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1236/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thành phố Buôn Ma Thuột khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Triển khai Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4108/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 2).

Triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4122/UBND- NC gửi Thanh tra tỉnh về triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4109/UBND- KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai Công văn số 1791/BTTTT- BC ngày 24/5/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Pax Index) năm 2017

UBND tỉnh vừa có văn bản số 3926/UBND-TH, ngày 24/5/2017 về Kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (Pax Index) năm 2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này