Sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 228/BC-UBND, ngày 14/8/2019 sơ kết hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 129/TB-VPUBND, ngày 9/8/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 132/TB-VPUBND, ngày 13/8/2019 về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2256/QĐ-UBND, ngày 12/8/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 560m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thảo Tây Nguyên thuê 560m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Mở rộng Trường Mầm non Tây Nguyên).

Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6604/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6592/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ngày 01/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.

Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6486/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5391/BNN-KH ngày 29/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 678/QĐ-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp nhận công trình thủy lợi hồ chứa nước Đ’rao II

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6512/UBND-NN&MT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công ty TNHH MTV cà phê Đ’rao về việc xét Công văn số 2126/SNN-CCTL ngày 29/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất chủ trương tiếp nhận công trình thủy lợi hồ chứa nước Đ’rao II do Công ty TNHH MTV cà phê Đ’rao bàn giao về địa phương.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện giảm nghèo bền vững

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6495/UBND-KT, gửi các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trong thực hiện giảm nghèo bền vững và bài tham luận tại Hội thảo xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6571/UBND-NNMT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 333/TWPCTT-VP, ngày 25/7/2019 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, về việc phối hợp triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ”. Trong xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện Công văn số 388/CV-VP ngày 26/7/2019 của Văn phòng UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6588/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 388/CV-VP ngày 26/7/2019 của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông báo số 5542/TB-BNN-VP, ngày 02/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6572/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 5542/TB-BNN-VP ngày 02/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi”.

Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6514/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, về việc thực hiện Công văn số 761/VPĐP-HCTH, ngày 29/7/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng

Ngày 14/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND về bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 13/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2263/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 10).

Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội, Nội vụ

Ngày 13/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2264/QĐ- UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội, Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6473/UBND- NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Triển khai Quyết định số 626/QĐ- VPCP ngày 01/8/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6408/UBND – KSTTHC gửi các Sở, ngành thuộc tỉnh về thực hiện Quyết định số 626/QĐ- VPCP ngày 01/8/2019 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia.

Chủ trương liên kết đào tạo (lần 2) Trường Trung cấp Trường Sơn năm 2019.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6403/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Trường Sơn về việc xét Tờ trình số 88/TTr-SGDĐT, ngày 02/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học, hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học lần 2 năm 2019 cho Trường Trung cấp Trường Sơn.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này