Cho phép Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Liên chuyển mục đích sử dụng 1.013,4m2 đất tại xã Buôn Triết, huyện Lắk từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Liên thuê 1.013,4m2 đất  nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Hà Liên số 3

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Liên chuyển mục đích sử dụng 1.013,4m2 đất tại xã Buôn Triết, huyện Lắk từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Liên thuê 1.013,4m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Hà Liên số 3.

Công bố Thể lệ, Tư liệu tham khảo Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020)

Ngày 25/3/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 1706-CV/BTC về việc công bố Thể lệ, Tư liệu tham khảo Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020)

Tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2499/UBND-KGVX về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19.

Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2530/UBND-KGVX về việc triển khai Công văn số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI.

Triển khai Quyết định số 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2523/UBND-KGVX về việc triển khai Quyết định số 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Hướng dẫn việc sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Phiên bản 1.0).

Quyết định về việc thành lập các tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 25/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Quyết định số 30/QĐ-BCĐ về việc thành lập 04 Tiểu ban trực thuộc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2505/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an.

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2514/UBND-NC gửi Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BCA về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Triển khai Thông báo số 118/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2572/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác Thường trực phòng, chống Covid-19 tỉnh.

Ngày 25/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh ban hành Quyết định số 18/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác Thường trực phòng, chống Covid-19 tỉnh Đắk Lắk gồm các ông, bà có tên sau đây.

Thông báo Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 20/3/2020.

Ngày 24/3/2020, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 35- TB/VPUBND về Thông báo Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 20/3/2020.

Góp ý vào dự thảo Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh

Ngày 23/3/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3781-CV/BTCTU về việc góp ý vào dự thảo Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh.

Triển khai Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, ngày 17/3/2020 của Chính phủ

Ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2492/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định số 33/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Ngày 24/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1701-CV/BTGTU về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2431/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 23/3, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 16/KH-STTTT về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020

Điều chỉnh nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2173/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét đề nghị Công văn số 510/SKHĐT-DN ngày 10/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 4/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2423/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2431/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Bộ Y tế và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc ngày 22/3/2020.

Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này