Hướng dẫn sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 38-HD/TG, ngày 25/5/2017 về sinh hoạt Chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3606/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Báo cáo công tác thi hành án hành chính

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 107/BC-UBND về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Tố tụng hành chính năm 2010 có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2017.

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3939/UBND-NNMT, gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Ủy nhiệm thu thuế đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3911/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ủy nhiệm thu thuế đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017.

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3907/UBND-KGVX, gửi Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chương trình phối hợp khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2017.

Phối hợp cung cấp thông tin thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3890/UBND-TH ngày 24/5/2017, gửi Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 400-CV/BCĐTN ngày 15/5/2017 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, về chỉ đạo thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2016, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3858/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3917/KH-UBND, ngày 24/5/2017 về việc phối hợp thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1198/QĐ-UBND, ngày 22/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng chống thiên tai (Quỹ PCTT) năm 2017.

Triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3780/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Triển khai sử dụng hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3760/UBND- KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5645/BTC- TCDN ngày 03/5/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN.

Triển khai Công văn số 5032/VPCP- CN ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3826/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai Công văn số 5032/VPCP- CN ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc khó khăn, vướng mắc khi xây dựng Dự án tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3707/UBND- KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Công văn số 2379/BYT- KCB, ngày 08/5/2017 của Bộ Y tế về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5/2017.

Triển khai Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3695/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2017

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3699/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 5746/BTC- NSNN ngày 04/5/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2017.

Triển khai Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3828/UBND- CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất".

Triển khai Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3713/UBND - NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3686/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc xét Công văn số 515/SCT-QLNL ngày 26/4/2017 của Sở Công Thương về lập quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này