Tham mưu xây dựng các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4110/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc Bộ TT&TT công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

Xin ý kiến thực hiện dự án sân vận động trung tâm thuộc Khu Liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên.

Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4254/UBND-TH gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc xin ý kiến thực hiện dự án sân vận động trung tâm thuộc Khu Liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên đầu tư theo hình thức PPP.

Xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Ngày 2/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4214/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hội của tỉnh giai đoạn từ 2010 đến hết năm 2016.

Ngày 2/6, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 125/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về hội của tỉnh giai đoạn từ 2010 đến hết năm 2016.

Triển khai Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4369/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo

Ngày 06/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4294/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 2303/BYT-AIDS ngày 04/5/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các năm tiếp theo.

Triển khai Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4318/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Triển khai Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4333/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016- 2020”.

Thực hiện Thông báo số 251/TB- VPCP ngày 02/6/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4368/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông báo số 251/TB- VPCP ngày 02/6/2017 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp rà soát, đánh giá các Hội chợ du lịch trong cả nước và việc cấp Thẻ Hướng dẫn viên du lịch tạm thời cho người sử dụng ngoại ngữ ít thông dụng.

Triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4297/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc về triển khai Công văn số 468/UBDT- CSDT ngày 26/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

HĐND tỉnh vừa có Kế hoạch số 286/KH-HĐND, ngày 7/6/2017 về việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX.

Mở rộng, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4276/UBND-CN, ngày 5/6/2017 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc mở rộng, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Đề nghị phê duyệt lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk quản lý giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Tờ trình số 48/TTr-UBND, ngày 01/6/2017 về việc đề nghị phê duyệt lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đắk Lắk quản lý giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4176/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai tổng kết Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Triển khai Văn bản Trung ương

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4263/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý các văn bản sau:

Triển khai các nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực quản lý đất đai.

Ngày 01/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4175/UBND-NC, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 280/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 24/5/2017 của Sở Tư pháp, về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở

Ngày 05/6/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1324/QĐ- UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Nội vụ.

Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4257/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2768/BNV- TCBC ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018.

Triển khai Công văn số 5504/VPCP- PL ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 05/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4268/UBND- NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan về thực hiện Công văn số 5504/VPCP- PL ngày 29/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Công tác đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế công lập năm 2018.

Ngày 02/6/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4230/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh về việc xử lý Báo cáo số 157/BC-SYT ngày 10/5/2017 của Sở Y tế, về tình hình đấu thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho các cơ sở y tế năm 2017 và đề xuất công tác đấu thầu mua thuốc khám, chữa bệnh năm 2018.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này