Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021” năm 2020

Ngày 19/3/2020, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới” ban hành Kế hoạch số 758/KH-BCĐĐA, về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021” năm 2020.

Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

Tạm dừng tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2409-UBND/KGVX gửi Ban Tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XIV năm 2020 và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc tổ chức Giải Bóng chuyền nữ quốc tế tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2401-UBND/NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, về việc Ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải.

Xử lý Tờ trình số 140/TTr-PTTH ngày 26/02/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2392-UBND/KGVX gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc Xử lý Tờ trình số 140/TTr-PTTH ngày 26/02/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đắk Lắk trên vệ tinh Vinasat-2, giai đoạn 2020-2025 và ý kiến tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 274/STTTT-BCVT ngày 06/3/2020.

Giải pháp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2264/UBND-KSTTHC, gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện giải pháp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND phường Thắng Lợi đối với diện tích 150,6m2 đất tại Tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng

Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 558/QĐ-UBND về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho UBND phường Thắng Lợi đối với diện tích 150,6m2 đất tại Tổ dân phố 4, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất sinh hoạt cộng đồng.

Thu hồi 3.070,0m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk

Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.070,0m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk.

Thu hồi 371,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Chi nhánh Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc thu hồi 371,1m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - Chi nhánh Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 234/QĐ-UB và Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 572-QĐ/UBND về việc Hủy bỏ các Quyết định sau:

Triển khai thực hiện QĐ số 366/QĐ-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2342-UBND/CN gửi Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2341-UBND/TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2357-UBND/TH gửi Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2360-UBND/CN gửi Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk về việc Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, nhằm đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm điện, đưa tiết kiệm điện trở thành phong trào sâu rộng, có sức lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tăng cường tiết kiệm điện, với các nội dung như sau.

Triển khai sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2376-UBND/KGVX gửi Các Sở, ban, ngành, các Hội đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19.

Triển khai Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2364-UBND/KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp về việc thực hiện Thông tư số 29/2019/TTBKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Nghị quyết  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể

Ngày 17/3, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 13 –NQ/TU về phát triển kinh tế tập thể.

Học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên nghỉ học từ ngày 20/3

Ngày 19/3, UBND tỉnh có Công văn số 2352/UBND-KGVX về việc học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2262-UBND/CN gửi Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này