Rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4913/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4243/BCT-XNK ngày 14/6/2019 của Bộ Công Thương về việc rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất.

Chủ trương hợp tác triển khai Chương trình nông nghiệp hữu cơ.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4934/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1498/SNN-QLCL, ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc xin chủ trương hợp tác triển khai Chương trình nông nghiệp hữu cơ.

Khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch điện lực tỉnh Đắk Lắk đối với dự án nhà máy điện gió Ea Kênh.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4948/UBND-TH gửi Sở Công Thương về việc xử lý Văn bản số 01/ASE-DN ngày 15/6/2019 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển ASIA ENERGY về việc khảo sát, lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch điện lực tỉnh Đắk Lắk đối với dự án nhà máy điện gió Ea Kênh.

Triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI).

Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4963/UBND-TH gửi Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 463-BC/TU ngày 04/6/2019 của Tỉnh ủy về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ngày 25/8/2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 28/12/1996 (khóa VIII) về “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Đề xuất đầu tư dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại huyện Ea H’Leo.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4946/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề xuất đầu tư dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại huyện Ea H’leo.

Đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới 100MWp xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4947/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Văn bản số 34/TTr ngày 12/6/2019 của Liên doanh Công ty B.J KOREA, Công ty HANWHA ENERGY COGPORATION về việc xin phép đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời nối lưới 100MWp xã Ea Phê, huyện Krông Pắc.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4931/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng qua tài khoản

Ngày 20/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4957/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 1447/STC-QLGCS ngày 14/6/2019 của Sở Tài chính về thanh toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng qua tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 5968/BTC-ĐT của Bộ Tài chính

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4941/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 5968/BTC-ĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Tài chính về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Kon Tum và tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 5248/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4988/UBND-TH, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 5248/VPCP-KTTH ngày 14/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, nợ công theo Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ.

Triển khai các Văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5008/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc triển khai các Văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Tham mưu báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4908/UBND-NC, gửi Công an tỉnh; các Sở: Công Thương; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải về việc triển khai Quyết định số 4295/QĐ-BCA ngày 07/6/2019 của Bộ Công an về ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ban hành Công văn 4989/UBND-NC yêu cầu triển khai Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Bổ sung quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến đường của huyện Krông Năng trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Hướng dẫn chuyển đổi Hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4928/UBND – KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển đổi Hợp tác xã sang loại hình tổ chức khác.

Triển khai thực hiện Quyết định số 390/QĐ-UBDT ngày 14/6/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4922/UBND – NC gửi Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 390/QĐ-UBDT ngày 14/6/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Triển khai Công văn số 2071/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/6/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 19/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4912/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Công văn số 2071/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Bổ sung dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu, mua bán phân bón Hùng Hương tại xã Cư Pui vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Bông

Ngày 21/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc bổ sung dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu, mua bán phân bón Hùng Hương tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Bông.

Cho phép Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Hùng Hương chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 21/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Hùng Hương chuyển mục đích sử dụng 1.747,8m2 đất tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ và cho Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Hùng Hương thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu, mua bán phân bón Hùng Hương.

Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 4890/KH-UBND, ngày 18/6/2019 về việc thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này