Báo cáo kết quả thực hiện trong lĩnh vực cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3959/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3765/BNN-HTQT ngày 08/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả thực hiện trong lĩnh vực cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường liên thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường liên thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (đã ban hành theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh).

Phê duyệt bổ sung danh mục Nhà máy sơ chế và Trang trại trồng cây dược liệu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Pắc

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc phê duyệt bổ sung danh mục Nhà máy sơ chế và Trang trại trồng cây dược liệu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Pắc.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh, thảm cỏ năm 2016 tại Khu Bảo tàng tỉnh và Khu Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh, thảm cỏ năm 2016 tại Khu Bảo tàng tỉnh và Khu Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt khoản viện trợ Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi năm 2017 do Tổ chức Kinderhilfe Hy vọng – CHLB Đức tài trợ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc phê duyệt khoản viện trợ Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi năm 2017 do Tổ chức Kinderhilfe Hy vọng – CHLB Đức tài trợ.

Ban hành Quy định về thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 26/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ- UBND về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4011/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Triển khai Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4023/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

Triển khai Thông tư số 02/2017/TT- BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4026/UBND- TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 02/2017/TT- BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Triển khai Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4003/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Triển khai Thông tư số 05/2017/TT- BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4031/UBND- TH gửi Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Thông tư số 05/2017/TT- BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3994/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 31-TU/KH ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa”.

Triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 5/2017

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4013/UBND-TH, về việc triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 5/2017.

Triển khai Công văn số 6126/BTC-NSNN ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4009/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6126/NSNN ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, về kinh phí thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân huyện biên giới Ea Súp và Buôn Đôn.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Tọa đàm làm cơ sở để tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tại tỉnh.

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3937/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2445/BNV-CTTN ngày 10/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức Hội nghị Tọa đàm làm cơ sở để Tổng kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã.

Tham mưu xử lý ý kiến của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3936/UBND-TH, gửi Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Y tế, Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Báo cáo số 280/BC-MTTQ-BTT ngày 17/5/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV.

Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3920/UBND-KGVX, gửi Bộ Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 1469/BTP-ĐHLHN ngày 03/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị chấp thuận thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết số 46/2017/NQ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3877/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3811/UBND-TH, gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 41/BC-SNV ngày 25/4/2017 của Sở Nội vụ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bổ sung kinh phí năm 2017 để hỗ trợ cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 41/TTr-UBND về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này