Triển khai Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3172/UBND- TH, gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Triển khai Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3310/UBND- KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.

Triển khai Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3299/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2017- 2020

Ngày 05/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1073/QĐ- UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017- 2020.

Thành lập phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3383/UBND-KGVX, ngày 09/5/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh.

Triển khai văn bản của Trung ương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3371/UBND-KT, ngày 09/5/2017 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Trung ương gồm:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3332/UBND-NNMT, ngày 08/5/2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 4341/VPCP-NC ngày 27/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, về tăng cường công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3297/UBND-CN ngày 08/5/2017 gửi Sở Nội vụ, Sở Xây dựng nhằm triển khai Công văn số 954/BXD-TCCB ngày 08/4/2017 của Bộ Xây dựng, về việc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3313/UBND-TH ngày 08/5/2017 gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 9.

Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3295/UBND-KT, ngày 08/5/2017 gửi Cục Thuế tỉnh về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2017

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3226/KH-UBND, ngày 5/5/2017 về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Kế hoạch tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3228/KH-UBND, ngày 5/5/2017 về việc tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Di tích quốc gia Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965-1975).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3096/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3073/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Chương trình số 17-CTr/TU ngày 06/7/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, UBND tỉnh đã có Công văn số 5552/UBND-TH ngày 15/7/2016 giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Chương trình trên. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình hoạt động của Chính phủ tại Nghị quyết số 100/NQ –CP, tại Công văn số 9599/UBND-TH ngày 28/11/2016.

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 75/TB-UBND về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017 của các Quỹ.

Thực hiện Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ.

Ngày 27/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3069/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về việc mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thực hiện Công văn số 3238/VPCP-CN ngày 04/4/2017 của VPCP.

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3100/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3238/VPCP-CN ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông.

Hoàn thiện Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3089/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 194/HĐND-VP ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất danh mục công trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh.

Triển khai Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

Ngày 04/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3195/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thay thế thông tư 01/2013/TT-BXD.

Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

Ngày 28/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1038/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, số lượng, giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này