Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hạng mục báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 19/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 956/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Phê duyệt bổ sung công trình xây dựng cơ sở vật chất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Kar

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung công trình xây dựng cơ sở vật chất Trường THCS Hoàng Hoa Thám vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ea Kar.

Giao 10.422,4 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc giao 10.422,4 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân để sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo.

Giao 10.289,8 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc giao 10.289,8 m2 đất tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar cho Trường THCS Hoàng Hoa Thám để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo (xây dựng cơ sở vật chất Trường THCS Hoàng Hoa Thám).

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán bổ sung công trình đường Đông – Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục Cống thoát nước ngang

Ngày 20/4/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 964/QĐ- UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán bổ sung công trình đường Đông – Tây, thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục bổ sung: Cống thoát nước ngang tại lý trình Km4 + 575.

Thực hiện Công văn số 4912/BTC- TCHQ ngày 14/4/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2863/UBND- KT gửi các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4912/BTC- TCHQ ngày 14/4/2017 của Bộ Tài chính về việc đánh giá thực hiện quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT - BCT - BCA - BTP - BYT - TANDTC – VKSNDTC.

Triển khai Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2933/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (26/04/2017, 09:38)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2715/UBND-TH, ngày 18/4/2017 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý văn bản.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (26/04/2017, 09:36)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2713/UBND-TH, ngày 18/4/2017 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý văn bản.

Liên kết đào tạo sau đại học năm 2017 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2899/UBND-KGVX, ngày 21/4/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc đồng ý chủ trương liên kết đào tạo theo hình thức liên thông đại học hệ vừa làm vừa học.

Liên kết đào tạo sau đại học năm 2017 tại Trường Đại học Tây Nguyên

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2908/UBND-KGVX, ngày 21/4/2017 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Tây Nguyên về việc đồng ý chủ trương liên kết đào tạo sau đại học năm 2017 tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2017

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND, ngày 20/4/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk.

Rà soát các khu công nghiệp dệt may, hỗ trợ ngành dệt may và các dự án công nghiệp quy mô lớn hỗ trợ ngành dệt may

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2798/UBND-CN, gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về thực hiện Công văn 3002/BKHĐT-QLKKT ngày 10/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các khu công nghiệp dệt may, hỗ trợ ngành dệt may và các dự án công nghiệp quy mô lớn hỗ trợ ngành dệt may.

Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho các huyện

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2824/UBND-KT, gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 99/TTr-STC ngày 10/4/2017 của Sở Tài chính về bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho huyện Krông Ana để hỗ trợ chi trả bồi thường thiệt hại do xây dựng Đê bao Quảng Điền, xã Dur Kmăl; Tờ trình số 100/TTr-STC ngày 10/4/2017 của Sở Tài chính về bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2017 cho huyện Ea Kar để hỗ trợ xây dựng cổng chào.

Triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An 2 và dự án Khu đô thị mở rộng Cụm Công nghiệp Tân An

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2827/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Công văn 700/SXD-QLN ngày 12/4/2017 của Sở Xây dựng về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An 2 và dự án Khu đô thị mở rộng Cụm Công nghiệp Tân An.

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ

Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2861/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2107 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chủ trương cho Công ty Điện lực Đắk Lắk thuê đất

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2789/UBND-NN&MT, gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Năng, Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc cho Công ty Điện lực Đắk Lắk thuê đất thuộc thửa đất số 54, tờ bản đồ địa chính số 12 tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng để sử dụng vào mục đích mở rộng nhà điều hành sản xuất Điện lực Krông Năng.

Triển khai Nghị định số 29/2017/NĐ-CP

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2712/UBND-TH, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2107 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2711/UBND-TH, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2806/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị “Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2011-2016”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này