Tăng tổng mức đầu tư một số dự án chuyển tiếp.

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7654/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 1658/SKHĐT-TH ngày 08/9/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các dự án tăng tổng mức đầu tư, nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài.

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7657/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3671/BVHTTDL-MTNATL ngày 31/8/2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài.

Chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư Tiểu dự án, Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực huyện Krông Năng thuộc Dự án PRI CHP.

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7680/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 2102/SNN-DACSHT ngày 26/9/2017 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin chủ trương chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng của Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực huyện Krông Năng thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7710/UBND-KGVX, gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 897-CV/TU ngày 19/9/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN.

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7712/UBND-KGVX, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4184/BHXH-CSXH ngày 22/9/2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7728/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4783/BYT-AIDS, ngày 23/8/2017 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh công tác kiện toàn, thực hiện khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS.

Kế hoạch điều tra, đánh giá đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7615/KH-UBND, ngày 26/9/2017 về việc điều tra, đánh giá đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh.

Khám sàng lọc và lấy khuôn tai các bệnh nhân khiếm thính .

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7590/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Sở Y tế về việc xem xét Công văn số 07.12/CV/SHF.VCF-17, ngày 25/8/2017 của Tổ chức The Vina Capital Foundation (VCF) về việc tổ chức khám sàng lọc và lấy khuôn tai các bệnh nhân khiếm thính tại tỉnh Khánh Hòa.

Tham mưu dự thảo Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của ban Bí thư (khóa XI)

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7589/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 907-CV/TU, ngày 22/9/2017 về báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7600/UBND-MN&MT về việc tập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Công văn số 9923/VPCP-CN ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7612/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số số 9923/VPCP-CN ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi, đá ốp lát trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện Công văn của Bộ Nội vụ

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7618/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 4962/BNV-ĐT ngày 14/9/2017 của Bộ Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng buôn Kchoal đi cánh đồng Ea Rê, xã Krông Jing, huyện M’Drắk

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7648/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện M’Drắk về việc thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng buôn Kchoal đi cánh đồng Ea Rê, xã Krông Jing, huyện M’Drắk.

Cho phép sử dụng địa danh Ea Súp để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Xoài

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7661/UBND-KGVX về việc cho phép sử dụng địa danh Ea Súp để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Xoài.

Tham mưu, dự thảo báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7671/UBND-KGVX về việc thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 3121/BKHCN-CNN, ngày 20/9/2017 về cung cấp thông tin về dây chuyền, công nghệ nhập khẩu và dây chuyền, công nghệ của Việt Nam trong xử lý chất thải rắn đang vận hành tại địa phương.

Thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7709/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:

Thi hành Luật đấu giá tài sản

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7583/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 3319/BTP-BTYP ngày 13/9/2017 của Bộ Tư pháp về thi hành Luật đấu giá tài sản.

Xem xét đầu tư một số hạng mục thoát nước mưa địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7594/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xét Công văn số 2136/SXD-QLXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng về đề xuất bổ sung hạng mục Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Tất Thành vào dự án Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tập trung triển khai, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 26/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7600/UBND-NN&MT, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Công văn số 257/VPĐP-KHTH ngày 12/9/2017 của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về tham mưu triển khai, thực hiện Chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Bố trí vốn đối ứng từ Ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 và giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7659/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc xử lý Công văn số 260/VPĐP-KHTH ngày 12/9/2017 của Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh về công tác tham mưu cân đối bố trí vốn đối ứng từ Ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2016 – 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang