Kế hoạch sử dụng 20% số kinh phí dành cho khám, chữa bệnh BHYT chưa sử dụng hết năm 2015

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2153/UBND-KT ngày 28/03/2017, gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh về kế hoạch sử dụng 20% số kinh phí dành cho khám, chữa bệnh BHYT chưa sử dụng hết năm 2015.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2145/UBND-KGVX ngày 28/03/2017, gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Công văn số 257/UBDT-DTTS ngày 21/3/2017 của Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”.

Đăng ký dự thi thạc sỹ luật học do Đại học Luật Hà Nội đào tạo

Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2288/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh về việc đăng ký dự thi thạc sỹ luật học do Đại học Luật Hà Nội đào tạo.

Thực hiện Công điện số 683/CĐ- CP ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2154/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công điện số 683/CĐ- CP ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tập trung phòng chống vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam.

Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2139/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ- TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Cử công chức thi nâng ngạch từ ngạch Thanh tra viên lên ngạch Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016

Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2133/UBND - TH gửi Thanh tra Chính phủ; Hội đồng thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2016.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà

Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2173/UBND - TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2735/VPCP – TCCV ngày 22/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, về việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà.

Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1501/QĐ- TTg

Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2179/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Công văn số 975/BGDĐT- CTHSSV ngày 14/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1501/QĐ- TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

Hạn chế cấp phép khai thác nước ngầm và tạm dừng cấp giấy phép hành nghề khoan nước ngầm

Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2162/UBND- NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp về việc yêu cầu tham mưu hạn chế cấp phép khai thác nước ngầm và tạm dừng cấp giấy phép hành nghề khoan nước ngầm.

Xây dựng Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải

Ngày 28/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2128/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về việc xử lý Công văn số 594/CT-THNVDT ngày 01/3/2017 của Cục Thuế tỉnh về đề nghị UBND tỉnh cho phép xây dựng Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND.

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2130/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND, ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ.

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2138/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị định số 28/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (05/04/2017, 10:00)

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2135/UBND-TH ngày 28/03/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2136/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2155/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các Thông tư số 44, 45/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2163/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Đăng ký tham gia cuộc thi Tác phẩm múa chuyên nghiệp các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai – khu vực phía Nam.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2140/UBND-KGVX ngày 28/03/2017, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký tham gia cuộc thi Tác phẩm múa chuyên nghiệp các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai – khu vực phía Nam.

Kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2161/UBND-KT ngày 28/03/2017, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3306/BTC-NSNN, ngày 13/3/2017 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa năm 2016 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP.

Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách.

Ngày 28/03/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2137/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vườn Quốc gia Chư Yang Sin về việc thực hiện Công văn số 1379/BKHĐT-KTNN ngày 24/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này