Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng.

Ngày 14/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 29-HD-TG hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 11-CTr/TU ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Thao trường huấn luyện tổng hợp thị xã Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 07/3/2017, về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Thao trường huấn luyện tổng hợp thị xã Buôn Hồ.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 08/3/2017, về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố.

Chủ trương liên kết đào tạo năm 2017 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đắk Lắk

Ngày 14/3, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1676/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đắk Lắk về việc chủ trương liên kết đào tạo năm 2017 Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đắk Lắk.

Báo cáo số liệu thống kê năm 2015 và năm 2016, đề xuất kế hoạch giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025

Ngày 14/3, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1674/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 745/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo số liệu thống kê năm 2015 và năm 2016, đề xuất kế hoạch giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025.

Thực hiện Công văn số 437/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1670/UBND-KGVX ngày 13/3/2017, gửi Sở, Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 437/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đôn đốc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty nhà nước.

Phê duyệt giá đất ở để xác định đơn giá thuê đất

Ngày 07/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất và xác định đơn giá thuê đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành tại dự án Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê đất thửa đất số 180, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với thửa đất số 180, tờ bản đồ địa chính số 77, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 07/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột để thực hiện công trình Trung tâm đào tạo nghề Du lịch và khách sạn Đam San tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (16/03/2017, 10:17)

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1598/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản:

Đôn đốc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1594/UBND-NC, gửi các Sở, cơ quan, đơn vị của tỉnh có thực hiện TTHC, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện Công văn số 1536/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1512/UBND-NNMT, gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1536/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham mưu hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 09/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1658/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Thực hiện Chương trình 135 năm 2017.

Ngày 08/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1617/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 130/UBDT-VP135 ngày 22/02/2017 của Ủy Ban Dân tộc về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2017.

Thành lập 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1619/UBND –TH ngày 08/3/2017, gửi các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải về việc thành lập 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành.

Chủ trương bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ.

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1584/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Krông Búk, Cư M’gar và UBND thị xã Buôn Hồ về việc xét công văn số 304/SNN-TTBVTV, ngày 21/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất mức giá bồi thường cây trồng và chủ trương hỗ trợ cây trồng vượt mật độ, cây trồng xen thuộc công trình đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu triển khai Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn NSĐP ủy thác qua NHCSXH.

Ngày 09/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1655/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của tỉnh Đắk Lắk năm 2016

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 48/BC-UBND về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 47/TB-UBND ngày 08/3/2017, về việc kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với đồng chí Trần Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh liên quan đến 200ha cao su của Công an tỉnh Tây Ninh trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này