Quyết định về việc thu hồi 10.508,7 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Thương mại Đắc Hưng

Ngày 09/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 555/QĐ- UBND về việc thu hồi 10.508,7 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Thương mại Đắc Hưng; giao diện tích đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Triển khai Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1589/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025".

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa Thể thao xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 09/3/2017, về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa Thể thao xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/3/2017, về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An.

Xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu của Nhà nước

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1583/UBND-CN ngày 07/3/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu của Nhà nước, theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1575/UBND-KT ngày 07/3/2017 gửi Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đắk Lắk và các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg ngày 06/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xử lý Tờ trình số 22/TTr-CTY ngày 20/02/2017 của Công ty PTHT KCN Hòa Phú

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1514/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Xử lý Tờ trình số 22/TTr-CTY ngày 20/02/2017 của Công ty PTHT KCN Hòa Phú về đề nghị điều chỉnh chương trình giám sát môi trường của Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú.

Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1516/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường Cụm công nghiệp, Khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, Làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Rà soát lại danh sách học sinh được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1552/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện rà soát lại danh sách học sinh được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị di dời trạm thu phí BOT tải Km 1747 đường Hồ Chí Minh

Ngày 07/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1567/UBND-CN, gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị di dời trạm thu phí BOT tải Km 1747 đường Hồ Chí Minh.

Kinh phí điều tra, đánh giá chất lượng nước nông thôn

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1518/UBND-KT, gửi Sở Y tế về việc xử lý Công văn số 360/STC-QLNS ngày 23/02/2017 của Sở Tài chính về việc kinh phí điều tra, đánh giá chất lượng nước nông thôn.

Xử lý Tờ trình số 29/TTr-SNN ngày 21/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1573/UBND-NN&MT, gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 29/TTr-SNN ngày 21/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về đề nghị phân cấp ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Mua nhà vệ sinh phục vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 06/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1258/UBND-KT, gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xử lý Công văn số 379/STC-TCDN ngày 28/02/2017 của Sở Tài chính về trang bị nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường.

Triển khai Công văn số 459/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/3/2017, UBND ban hành Công văn số 1551/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 459/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ triển khai công trình đầu tư xây dựng Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL4.

Triển khai các nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

Ngày 07/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1570/UBND-NC, gửi các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc triển khai các nội dung liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

Tạm ứng vốn từ nguồn Quỹ Phát triển đất tỉnh cho 02 dự án đường Hồ Chí Minh

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1569/UBND-KT, gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh về việc xử lý Công văn số 318/SGTVT-QLDA ngày 28/02/2017 của Sở Giao thông vận tải về tạm ứng vốn từ nguồn Quỹ Phát triển đất tỉnh cho 02 dự án đường Hồ Chí Minh.

Thời gian hoàn thành công trình Đường vào buôn Đhar Prông, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1579/UBND-CN, gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc thời gian hoàn thành công trình Đường vào buôn Đhar Prông, thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Đồi Thủy văn và Trung tâm thể dục thể thao thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1582/UBND-CN, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xét Công văn số 374/SXD-QHKT ngày 01/3/2017 của Sở Xây dựng về phê duyệt chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Đồi Thủy văn và Trung tâm thể dục thể thao thành phố Buôn Ma Thuột.

Kế hoạch vốn thực hiện dự án Đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1593/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 27/02/2017 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về tình hình thực hiện dự án Đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột và phương án đề xuất triển khai thực hiện.

Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1590/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 470/BTTTT-THH ngày 20/02/2017 về việc tham gia góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này