Thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3986/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 5052/VPCP-KTTH ngày 17/5/2017 về thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020.

Thi hành Luật đấu giá tài sản

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3990/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Xử lý đề nghị cho chủ trương thuê đất của Công ty Điện lực Đắk Lắk

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3975/UBND-NN&MT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Tờ trình số 4208/TTr-ĐLPC-QLDA ngày 12/5/2017 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về đề nghị cho chủ trương thuê đất đầu tư xây dựng công trình Nhà điều hành sản xuất Điện lực Cư Kuin.

Nâng cao chất lượng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3987/UBND-TH, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 5055/VPCP-KGVX ngày 17/5/2017 về nâng cao chất lượng hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2016.

Ngày 29/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 115/BC-UBND báo cáo đánh giá về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2016; định hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại tổ chức khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 18/5/2017 và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 31/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 39-HD/TG hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 18/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” và Chương trình số 13-CTr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng”.

Triển khai Thông báo số 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3971/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ Đạo Tây Nguyên tại Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm công tác năm 2017 của Ban chỉ Đạo Tây Nguyên”; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 15/02/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 09-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện trong lĩnh vực cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3959/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3765/BNN-HTQT ngày 08/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả thực hiện trong lĩnh vực cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường liên thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Đường liên thôn buôn Triết đi buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana (đã ban hành theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh).

Phê duyệt bổ sung danh mục Nhà máy sơ chế và Trang trại trồng cây dược liệu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Pắc

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc phê duyệt bổ sung danh mục Nhà máy sơ chế và Trang trại trồng cây dược liệu vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Krông Pắc.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh, thảm cỏ năm 2016 tại Khu Bảo tàng tỉnh và Khu Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Chăm sóc cây xanh, hoa cây cảnh, thảm cỏ năm 2016 tại Khu Bảo tàng tỉnh và Khu Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt khoản viện trợ Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi năm 2017 do Tổ chức Kinderhilfe Hy vọng – CHLB Đức tài trợ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 29/5/2017, về việc phê duyệt khoản viện trợ Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi năm 2017 do Tổ chức Kinderhilfe Hy vọng – CHLB Đức tài trợ.

Ban hành Quy định về thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ngày 26/5/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ- UBND về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4011/UBND- KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Triển khai Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4023/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa".

Triển khai Thông tư số 02/2017/TT- BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4026/UBND- TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 02/2017/TT- BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Triển khai Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4003/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Triển khai Thông tư số 05/2017/TT- BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp

Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4031/UBND- TH gửi Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Thông tư số 05/2017/TT- BTP ngày 20/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3994/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 31-TU/KH ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa”.

Triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 5/2017

Ngày 26/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4013/UBND-TH, về việc triển khai kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 5/2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này