Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kịch bản chi tiết, Đề án của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 267/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kịch bản chi tiết, Đề án của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Ngày 8/12, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 518/KH-VPUBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch, từ đó có thái độ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Ngày 08/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9933/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Lấy ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10047/UBND-NC ngày 12/12/2016 gửi Công an tỉnh, về việc lấy ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc ban hành Quy định độ mật tài tiệu, vật mang bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk; Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk, theo đề nghị của Công an tỉnh.

Triển khai thực hiện Công văn số 5630/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10019/UBND-NN&MT ngày 09/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm triển khai Công văn số 5630/BTNMT-TCMT ngày 29/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiện toàn Tiểu đội dân quân thường trực tại các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3663/QĐ- UBND về việc kiện toàn Tiểu đội dân quân thường trực tại các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách tỉnh và nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2016

Ngày 08/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3647/QĐ- UBND về việc phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách tỉnh và nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2016 tại Quyết định số 3277/QĐ- UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ứng trước vốn đối ứng của các dự án ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ngày 06/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3638/QĐ- UBND về việc ứng trước vốn đối ứng của các dự án ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020.

Giao Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện một số dự án cấp bách, phòng, chống khắc phục tình trạng hạn hán năm 2016

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3681/QĐ- UBND về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách, phòng, chống khắc phục tình trạng hạn hán năm 2016.

Phê duyệt bổ sung Thiết kế  bản vẽ thi công Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3660/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục: Kè gia cố mái thượng lưu, trụ mố cầu treo, trụ mố cầu bê tông và đường từ ngầm suối lên tại khu vực cầu treo thôn 6, thị trấn Krông Kmar thuộc Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Quyết định cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 138.842,6 m2 đất.

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3658/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 138.842,6 m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn) để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 23.719,8 m2 đất.

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3661/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 23.719,8 m2 đất tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở tại nông thôn để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Quy hoạch sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9944/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc quy hoạch sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Báo cáo việc tuyển dụng, bố trí sử dụng viên chức ngành Giáo dục

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10016/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo việc tuyển dụng, bố trí sử dụng viên chức ngành Giáo dục.

Diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Phú Xuân

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10013/UBND-CN, gửi Thường trực HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020; trong đó, diện tích dự kiến quy hoạch Khu công nghiệp Phú Xuân khoảng 348ha.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10008/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 9800/VPCP-ĐMDN ngày 15/11/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện TB số 236/TB-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10007/UBND-KGVX gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 236/TB-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến việc bàn giao Khu vực Tượng đài Bác Hồ với cháu thiếu nhi cho Tỉnh đoàn quản lý.

Hỗ trợ học bổng đào tạo cho tỉnh Chămpasắk, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9985/UBND-TH, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Tài chính về việc hỗ trợ học bổng đào tạo cho tỉnh Chămpasắk, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chămpasắk được ký kết vào ngày 09/5/2016 (trong đó có nội dung hỗ trợ mỗi năm 01 suất học bổng đào tạo bậc đại học cho tỉnh Chămpasắk).

Tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9968/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 496-CV/TU ngày 28/11/2016 về xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 21/11/2016 về thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9823/UBND-TH, ngày 05/12/2016 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này