Triển khai Công văn số 1016/VPCP- NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1126/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về triển khai Công văn số 1016/VPCP- NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2013- 2016” đến năm 2021.

Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT- BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1163/UBND - TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 01/2017/TT- BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Huy động khán giả tham gia Chương trình Đêm hội Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 23/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1165/UBND-KGVX, gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc huy động khán giả tham gia Chương trình Đêm hội Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1162/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành của tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP, ngày 08/02/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa: trong nội bộ”.

Thực hiện Công văn Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1150/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 606/BTNMT-KH ngày 16/02/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh quy mô và kinh phí thực hiện dự án biến đổi khí hậu theo mức vốn quy định tại Nghị định số 73 của Chính phủ.

Tham mưu bố trí nguồn lực tiếp nhận Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 21/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1113/UBND-TH, gửi Sở Tài chính , Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 198/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đề xuất Chương trình Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1110/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Công ty XSĐT Việt Nam

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1107/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 1151/BTC-TCNH ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh xổ số điện toán của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam.

Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1094/UBND-NNMT, gửi Sở Tài chính, UBND huyện Krông Ana về việc xét Công văn số 89/SNN-TL ngày 12/01/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho các hộ dân thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Thực hiện Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 10/02/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1073/UBND-NNMT gửi, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường

Điều tra Hợp tác xã nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1062/UBND-NN&MT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo kết quả điều tra Hợp tác xã nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1114/UBND-TH, ngày 21/02/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhằm thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”.

Đánh giá hiệu quả của Đề án chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện

Ngày 22/02/2017 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133/UBND-KT gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, nhằm thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XII tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ngày 20/02/2107, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 33/BC-UBND về việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2017.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU, ngày 21/2/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 26-HD/TG, ngày 23/2/2017 về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU, ngày 15/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Xem xét chuyển tài sản là nhà cửa thuộc nguồn ngân sách cho huyện Cư Kuin quản lý

Đó là nội dung tại Công văn số 1132/UBND-KT ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh gửi Sở Xây dựng, về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực XII tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1152/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham mưu dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này