Điều chỉnh danh mục công trình tại Quyết định số 884/QĐ- UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 24/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục công trình tại Quyết định số 884/QĐ- UBND ngày 01/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình đường giao thông liên huyện

Ngày 24/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 204/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình đường giao thông liên huyện Ea H’leo – Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, hạng mục gói thầu số 2, lý trình Km13+ 132,09 – Km24+500.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục: Di dời các trụ đèn tín hiệu, trụ điện

Ngày 23/01/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ- UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán nâng cấp đường Giải Phóng, thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục: Di dời các trụ đèn tín hiệu, trụ điện nằm trong phạm vi mặt đường, đoạn Km0 + 970,13 – Km1 + 467,87.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tại buổi họp bàn về các giải pháp thu hồi đất của các dự án nông, lâm nghiệp

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng tại buổi họp bàn về các giải pháp thu hồi đất của 04 dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ea Súp và Ea H’leo.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Dự án trường tiểu học Hoàng Hoa Thám

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án trường tiểu học Hoàng Hoa Thám.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh và dịch vụ bảo hành xe ô tô Thaco

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh và dịch vụ bảo hành xe ô tô Thaco.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức phục dựng nghi lễ, nghi thức của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gắn với diễn tấu Cồng chiêng.

Ngày 24/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 209/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức phục dựng nghi lễ, nghi thức của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gắn với diễn tấu Cồng chiêng.

Kế hoạch tổ chức phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gắn với diễn tấu Cồng chiêng

Ngày 25/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 648/KH-UBND về việc tổ chức phục dựng nghi thức, nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gắn với diễn tấu Cồng chiêng.

Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế công chức, hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/1, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 20/BC-UBND về tổ chức bộ máy, biên chế công chức, hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016.

Mở rộng mô hình Lâm – Nông kết hợp tại dự án của Doanh nghiệp tư nhân Phan Thuấn.

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 677/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Doanh nghiệp tư nhân Phan Thuấn về việc xét Công văn số 54/SNN-CCKL ngày 09/01/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị mở rộng mô hình Lâm – Nông kết hợp tại dự án của Doanh nghiệp tư nhân Phan Thuấn.

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 674/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ tại các văn bản sau:

Quản lý hoạt động thương mại biên giới.

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 661/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của Thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới của các nước có chung biên giới.

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 659/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc triển khai Công văn số 464/BKHĐT-HTX ngày 17/01/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện các Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 644/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới; Thông tư số 44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện cấp báo cho Người có uy tín .

Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 643/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 1342/UBDT-BDTPT ngày 28/12/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện cấp báo cho Người có uy tín.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 06/12/2016.

Ngày 24/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 611/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 06/12/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cấp gỗ phục vụ Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên năm 2017

Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 683/UBND-NNMT, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 112/TTr-SVHTTDL ngày 20/01/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc cho chủ trương cấp gỗ phục vụ Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên năm 2017.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 684/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 48/TCDN-BQL ngày 10/01/2017 của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 của Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”.

Ngày 25/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 672/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 60/BTNMT-TTr ngày 05/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017.

Ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để hoàn trả tiển bồi thường, GPMB cho Công ty TNHH Xây dựng Thanh Khoa

Ngày 24/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 601/UBND-KT, gửi Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Phát triển đất tỉnh về việc ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để hoàn trả tiển bồi thường, GPMB cho Công ty TNHH Xây dựng Thanh Khoa.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này