Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (21/02/2017, 13:32)

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 948/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 939/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ, UBND huyện Buôn Đôn về việc thực hiện Công văn số 437/BNV-TT ngày 24/01/2017 của Bộ Nội vụ, về việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ.

Kiến nghị của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tại Báo cáo số 85/BC-BCĐ ngày 17/01/2017.

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 887/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về việc xử lý Báo cáo số 85/BC-BCĐ ngày 17/01/2017 của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về việc báo cáo kết quả kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở vật chất của các trường học.

Ngày 16/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 978/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2016-2017.

Chủ trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 967/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc xét Công văn số 192/SNN-KHTC, ngày 03/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (21/02/2017, 09:34)

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 964/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Thực hiện Thông báo số 37/TB-VPCP.

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 951/UBND-KGVX, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông báo số 37/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Ngày 15/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 945/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc rà soát, dự kiến nhân sự cho các chức danh chủ chốt và hợp đồng lao động cho 03 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh.

Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Ngày 14/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 934/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 285/UBVHGDTTN14 ngày 24/01/2017 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng – Quốc hội Khóa XIV về báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 892/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Công văn số 209/BKHCN-KHTH, ngày 23/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2018.

Chương trình giám sát năm 2017 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 891/UBND-KGVX, gửi các Sở Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc thực hiện Chương trình số 44/CTr-HĐND ngày 06/02/2017 của Hội đồng Nhân dân về Chương trình giám sát năm 2017 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND. Giám sát tình hình quản lý Quỹ bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; giám sát tình hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ Hai giao

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 897/UBND-TH, gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc thực hiện Công văn số 884/VPCP-KTTH ngày 03/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ Hai giao.

Tham mưu đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2018

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 906/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2018.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 14/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 924/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Thành lập Hiệp hội công chứng viên

Ngày 14/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 910/UBND-NC, gửi Sở Nội vụ , Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Ngày 14/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 912/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện Công văn số 280/BTP-VP ngày 24/01/2017 của Bộ Tư pháp, về gửi Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 892/VPCP-KGVX

Ngày 14/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 926/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 892/VPCP-KGVX ngày 06/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, cai nghiệm ma túy.

Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên từ 30/10 đến 09/11/2016.

Ngày 15/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 944/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 03/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên từ 30/10 đến 09/11/2016.

Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 954/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 882/UBND- KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025".

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này