Phối hợp thực hiện các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng 2017.

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8574/UBND-KT, gửi các Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công ty TNHH Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú về việc phối hợp thực hiện các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng 2017.

Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8618/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8702/BKHĐT-KHGDTNMT, ngày 19/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8594/UBND-TH, gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế về việc xử lý Công văn số 2045/SKHĐT-KGVX ngày 18/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tham mưu xử lý các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu phố ẩm thực văn hóa của Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh.

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8559/UBND-CN, gửi các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu phố ẩm thực văn hóa của Công ty TNHH Xây dựng Phú Thịnh.

Điều chuyển cơ sở nhà, đất tại số 133 Xô Viết Nghệ Tĩnh về UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8548/UBND-CN, gửi Sở Y tế, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột tại số 133 Xô Viết Nghệ Tĩnh về UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.

Điều chỉnh mật độ xây dựng khu đất thực hiện dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ tại đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8545/UBND-CN, gửi các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Trường Linh về việc xét Công văn số 2023/SXD-QHKT ngày 10/10/2016 của Sở Xây dựng về chủ trương chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với khu đất thực hiện dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành và đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý Tờ trình số 527/TTr-STNMT ngày 10/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 24/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8533/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Buôn Hồ về việc xử lý Tờ trình số 527/TTr-STNMT ngày 10/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thu hồi 4.481m2 đất của Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp Thiện An tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ; giao cho UBND thị xã Buôn Hồ quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Đề xuất danh mục công trình thủy lợi theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8530/UBND-NNMT ngày 24/10/2016, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề xuất danh mục công trình thủy lợi theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2016 và đăng ký đề án vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017

Thực hiện ý kiến của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2016 và đăng ký đề án vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017, ngày 24/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 8551/UBND-TH yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh triển khai thực hiện.

Giải quyết nhu cầu sử dụng đất năm 2016 – 2017 của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8580/UBND-NNMT, ngày 26/10/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét giải quyết nhu cầu sử dụng đất năm 2016 – 2017 của Công ty Lưới điện cao thế miền Trung.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8540/UBND-KT, ngày 24/10/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8347/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 975/UBDT-KHTC ngày 07/10/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.

Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016.

Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8315/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 3534/BTP-PLDSKT ngày 11/10/2016 của Bộ Tư pháp, về việc báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8352/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 9569/BCT-TCNL ngày 10/10/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện nội dung số 03 về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu. Đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện”.

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 225/TB-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung vị trí tuyển dụng công chức.

Đề nghị tạm ứng nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, GPMB xây dựng đường chiến lược – đường Trần Quý Cáp

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8418/UBND-KT gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường xử lý Tờ trình số 1125/TTr-Cty ngày 13/10/2016 về đề nghị tạm ứng nguồn vốn từ quỹ phát triển đất của tỉnh trong năm 2017 để phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Hợp phần Buôn Ma Thuột 2: Xây dựng đường chiến lược – đường Trần Quý Cáp thuộc dự án vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Xây dựng đề án về chế dộ, chính sách cho thành viên tham gia Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8424/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 931-TB/TU ngày 10/10/2016 về việc ban hành Nghị quyết mới về chính sách cho thành viên tham gia Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh.

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8426/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, gồm:

Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh xin tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8439/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý Công văn ngày 01/10/2016 của Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh xin tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng ý chủ trương xây dựng nhà sinh hoạt tại Giáo họ Vinh Hà (huyện Krông Búk)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8459/UBND-CN, ngày 21/10/2016 gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Krông Búk, Ban hành giáo – Giáo họ Vinh Hà về việc đồng ý chủ trương cho phép xây dựng nhà sinh hoạt tại Giáo họ Vinh Hà (huyện Krông Búk).

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này