Triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử

Ngày 13/2, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 62/VPUBND-HCTH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Giám sát năm 2017 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 836/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc giám sát năm 2017 của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Triển khai Thông tư số 46,47,52/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 813/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 về quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia; Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 về quy định quy trình công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1.

Triển khai văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ .

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 793/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Triển khai các Văn bản của Trung ương .

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 807/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ.

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 839/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 16/TB-VPCP, ngày 13/01/2017 của Văn phòng Chính phủ, về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 581-CV/TU của Tỉnh ủy.

Ngày 10/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 846/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh về việc thực hiện Công văn số 581-CV/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, thống kê số liệu về thanh niên xung phong theo yêu cầu của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 24-KH/TU của BTV Tỉnh ủy.

Ngày 10/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 848/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 02/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 09/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 792/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành, gồm:

Báo cáo tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện trong năm 2017.

Ngày 08/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 770/UBND-KGVX gửi Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện trong năm 2017.

Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013 – 2016”.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 22/BC-UBND báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013 – 2016”.

Tăng cường quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

UBND tỉnh ban hành Công văn số 855/UBND-KT, ngày 10/02/2017 gửi các Sở, ngành của tỉnh có liên quan về việc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Đề án thí điểm Đồng quản lý rừng gắn với việc triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 290/QĐ-UBND, ngày 09/02/2017 về việc phê duyệt Đề án thí điểm Đồng quản lý rừng gắn với việc triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Tham mưu xử lý văn bản (15/02/2017, 13:52)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 817/UBND-TH, ngày 09/02/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu UBND tỉnh xử lý văn bản.

Phê duyệt kịch bản Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 10/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 306/QĐ- UBND về việc phê duyệt kịch bản Lễ hội đường phố trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng đường địa giới chưa thống nhất giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 21/BC-UBND báo cáo kết quả khảo sát thực trạng đường địa giới chưa thống nhất giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Phê duyệt Đề án tổ chức Đêm hội vào mùa chủ đề “ Cho Tây Nguyên thêm xanh”.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đêm hội vào mùa chủ đề “ Cho Tây Nguyên thêm xanh”.

Báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 01/2017.

Ngày 03/02, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 23/BC-UBND Báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 01/2017.

Triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 772/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 776/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này