Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Búk

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Búk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cư Kuin

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cư Kuin.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1661/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Krông Năng.

Triển khai Quyết định số 1552/QĐ- BTNMT ngày 21/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5189/UBND- NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định số 1552/QĐ- BTNMT ngày 21/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Quyết định số 2265/QĐ-BNN-XD ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5187/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDAĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông về thực hiện Quyết định số 2265/QĐ-BNN- XD ngày 18/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thiết kế cơ sở và phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình hệ thống kênh Nam dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1).

Triển khai thực hiện Công văn số 3016/BTNMT-VCLCS ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5314/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3016/BTNMT-VCLCS ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020.

Triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5263/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Công văn số 5464/VPCP-CN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và lộ trình giai đoạn 2019-2025.

Triển khai thực hiện Công văn số 3077/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5316/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3077/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Thực hiện Công văn số 2864/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5281/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 2864/BNV-TCBC ngày 27/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện tinh giảm biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và số cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ.

Triển khai thực hiện Công văn số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5259/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2916/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại địa phương .

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 182/BC-UBND, ngày 27/6/2019 về việc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Phê duyệt thuyết minh và đơn vị chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1621/QĐ-UBND, ngày 27/6/2019 về việc phê duyệt thuyết minh và đơn vị chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cấp tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5205/UBND- CN gửi các Sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Ngày 01/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1667/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính Ngân sách và Quản lý giá công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5193-KH/UBND, ngày 27/6/2019 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, ngày 5/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới”

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5203-KH/UBND, ngày 27/6/2019 về việc tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – Năm 2019

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 18/6/2019 về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I – Năm 2019.

Tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và loài tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5186/UBND-NNMT gửi các sở, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Công văn số 1693/SNN-TS ngày 16/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 3438/BNN-TCTS ngày 17/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam, Công văn số 2417/BTNMT-TCTM ngày 27/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt.

Triển khai Công văn số 2217/BTP-BTTP, ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5211/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Công văn số 2217/BTP-BTTP, ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Xử lý kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải về điều chỉnh thiết kế tuyến đường công vụ công trình

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5188/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 898/SGTVT-QLCL, ngày 21/6/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc điều chỉnh thiết kế tuyến đường công vụ công trình: Đường dân sinh tại điểm ngập số 01, số 02, thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này