Triển khai Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1776/UBND-KGVX, về việc triển khai Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 06/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1778/UBND-KGVX, về việc triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 24/2015/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cấp, mở rộng công trình: Đường giao thông các trục chính buôn Dliêya, xã Dliêya, huyện Krông Năng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1625/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Krông Năng về việc nâng cấp, mở rộng công trình: Đường giao thông các trục chính buôn Dliêya, xã Dliêya, huyện Krông Năng.

Triển khai Quyết định số 557/QĐ-BYT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1630/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Quyết định số 557/QĐ-BYT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch thực hiện, kế hoạch tài chính năm 2020 của Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1662/UBND-NN&MT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chuẩn mới của Covid-19 gây ra.

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Ngày 02/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ.

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1675-UBND/KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai Quyết định số 672/QĐ-BCT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1733-UBND/KT gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 672/QĐ-BCT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 28/02/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 26/TB-VPUBND về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1675/UBND-KT, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 26/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1672/UBND-TH, về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg, ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1647/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện triển khai Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19

Ngày 02/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1648/UBND-KGVX, gửi các Tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

Ngày 27/02/2020, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU về việc Hướng dẫn triển khai công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục đấu giá quyền sử dụng đất (đất thương mại, dịch vụ) đối với thửa đất số 268, tờ bản đồ trích đo số 09 tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc với diện tích 8.262 m 2 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Pắc.

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 393-QĐ/UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục đấu giá quyền sử dụng đất (đất thương mại, dịch vụ) đối với thửa đất số 268, tờ bản đồ trích đo số 09 tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc với diện tích 8.262 m 2 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Krông Pắc với nội dung như sau.

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1587-KH/UBND về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” , “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021.

Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Ngày 28/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1616-UBND/CN gửi Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1375/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 1519/BTC-NSNN, ngày 17/02/2020 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1542/UBND-KT, về việc đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này