Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện Công văn số 659/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 26/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1513/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 659/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1536/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần

UBND tỉnh ban hành Công văn 1549/UBND-TH, ngày 27/2/2020 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 26/2, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

UBND tỉnh ban hành Công văn 1539/UBND-TH, ngày 27/2/2020 gửi các sở, ngành, địa phương về việc triển khai Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Thực hiện Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1493/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ.

Thông báo kết luận của đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 15/TB-VPUBND, ngày 14/02/2020 về việc kết luận của đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2020)

Ngày 24/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1643-CV/BTGTU, về việc thực hiện Công văn số 8072-CV/BTGTW, ngày 12/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 – 10/5/2020).

Quyết định về việc cho phép Bưu điện tỉnh Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 1.549m2 đất tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng nhà Bưu điện huyện M’Drắk.

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc Cho phép Bưu điện tỉnh Đắk Lắk gia hạn sử dụng 1.549 m2 (Một nghìn năm trăm bốn mươi chín mét vuông) đất thuộc thửa đất số 11 (thửa cũ số 10), tờ bản đồ số 37 (tờ cũ số 29) tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng nhà Bưu điện huyện M’Drắk.

Triển khai Thông tư số 30/2019/TT-LĐTBXH ngày 26/12/2019 của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1441/UBND-KGVX, về việc triển khai Thông tư số 30/2019/TT-LĐTBXH ngày 26/12/2019 của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1439/UBND-KGVX, về việc triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Kế  hoạch sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW,  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 18/02/2020, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 150/KH-TU về việc sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2020).

Ngày 21/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 107/HD-BTGTU về việc hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-10/3/2020).

Triển khai Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương.

Ngày 21/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1357/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương.

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương 6 thánh đầu năm 2020.

Ngày 21/02/2020, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh ra Kế hoạch số 05/KH-TCT về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương 6 thánh đầu năm 2020.

Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1439/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này