Thực hiện việc bổ sung  Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

Ngày 19/4, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2818/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh về việc thực hiện việc bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016.

Triển khai Thông báo số 64/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2813/UBND-KGVX gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh có liên quan về việc triển khai thực hiện Thông báo số 64/TB-VPCP ngày 06/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Quy chế phối hợp của Chính phủ và Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Tổ chức cuộc thanh tra chuyên đề năm 2016 về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2758/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Đắk Lắk về triển khai thực hiện Công văn số 1152/BKHCN-TTr của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016 về đo lường trong hoạt động kinh doanh vàng và chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

Triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 2770/UBND-CN, ngày 15/4/2016 gửi Sở Xây dựng, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2787/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Công văn số 1021/BTP-PBGDPL ngày 04/4/2016 của Bộ Tư pháp, về việc hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuọc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2856/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ, UBND các huyện: Ea H’leo và Krông Pắc về việc xử lý Báo cáo số 48/BC-SNgV, ngày 12/4/2016 của Sở Ngoại vụ hướng dẫn và quản lý Đoàn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát các Dự án tại tỉnh.

Tham mưu chủ trương đề xuất chỉ tiêu Thạc sĩ Y khoa cho Đại học BMT

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2846/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ; Trường Đại học Buôn Ma Thuột về việc xem xét Công văn số 28/CV-ĐHBMT, ngày 05/4/2016 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột về việc đào tạo Thạc sĩ Y khoa cho Tây Nguyên.

Ngày 08/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2535/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương gồm các Văn bản sau:

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2563/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2730/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2634/UBND-CN, gửi Các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng như sau:

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2743/UBND-KT, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm các Văn bản sau:

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-KT, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch của Liên Bộ gồm các Văn bản sau:

Tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2716/UBND-KGVX gửi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tổ chức Đoàn tham quan khảo sát chuyên đề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 14/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2706/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Đoàn tham quan khảo sát chuyên đề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2749/UBND-VHXH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 1463/BNV-CTTN, ngày 05/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên.

Hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2768/UBND-TH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2761/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thực hiện Công văn số 1038/BHXH-BT

Ngày 14/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2693/UBND-KGVX gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Công văn số 1038/BHXH-BT ngày 25/3/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này