Triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy

Ngày 15/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5552/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 06/7/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại cho cán bộ ngoại vụ giai đoạn 2017-2020

Ngày 14/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5538/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 20/TTr-SNgV ngày 07/7/2016 của Sở Ngoại vụ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ, công chức ngoại vụ của tỉnh.

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5510/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Triển khai Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5697/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5468/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 2759/BKHCN-PC, ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành chuyên đề

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Công văn số 5762/BNN-KTHT, ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5500/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về triển khai Công văn số 5762/BNN-KTHT, ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc chỉ đạo và báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã.

Thực hiện Chương trình Sữa học đường

Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5608/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BYT, của Bộ Y tế

Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5656/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, về thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BYT, ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Triển khai Chỉ thị số 5719/CT-BNN-KTHT ngày 05/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5498/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chỉ thị số 5719/CT-BNN-KTHT ngày 05/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Triển khai Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5496/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5493/UBND-KT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 3252/BGDĐT-KHTC, ngày 05/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5729/UBND-CN gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2015.

Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh thất Diệu Ân tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Tịnh thất Diệu Ân tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổ chức chương trình tôn vinh Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5487/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xử lý Công văn số 1854/STC-HCSN, ngày 06/7/2016 của Sở Tài chính; Tờ trình số 1301/TTr-SVHTTDL, ngày 22/6/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức chương trình tôn vinh Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng vườn cây của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An.

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5453/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea H’leo, Công ty TNHH MTV cà phê Phước An về việc xét Công văn số 1160/STNMT-QLĐĐ, ngày 06/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đã nhận chuyển nhượng vườn cây của Công ty TNHH MTV cà phê Phước An.

Giải trình một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy nước sạch Đạt Lý

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5450/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước sạch Đạt Lý của Công ty cổ phần bơm Châu Âu tại Tờ trình số 177/TTr-SKHĐT ngày 06/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5395/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5270/UBND-NNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phúc đáp Công văn số 2397/BTNMT-TCMT ngày 15/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22/7/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này