Xem xét hỗ trợ khác đối với các hộ không đủ điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10094/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xét Công văn số 901/CV-UBND ngày 29/11/2016 của UBND huyện Ea Kar về việc đề nghị chỉ đạo cưỡng chế, bảo vệ thi công và xem xét hỗ trợ khác đối với các hộ không đủ điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Đề xuất đầu tư dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10075/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 21/TTr ngày 06/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam về việc đề xuất đầu tư dự án công trình: Khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên tại thành phố Buôn Ma Thuột – tỉnh Đắk Lắk, tiếp theo Công văn số 9737/UBND-TH ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tham mưu xử lý đề xuất thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế FED Việt Nam.

Góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình Dương vào Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10106/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Báo cáo số 352/BC-CT ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul về việc báo cáo tình hình góp vốn của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thái Bình Dương vào Công ty TNHH hai thành viên Cà phê Cư Pul.

Thực hiện CV số 10078/VPCP-KTN ngày 22/11/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10113/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện Công văn số 10078/VPCP-KTN ngày 22/11/2016 của Văn phòng Chính Phủ, về việc báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2014.

Kế hoạch thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ  Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 9986/KH-UBND về việc thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ trong nước tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Sử dụng kinh phí còn thừa để mua vắc xin lỡ mồm long móng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10082/UBND-KT ngày 13/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc sử dụng kinh phí còn thừa để mua vắc xin lỡ mồm long móng dự trữ cho năm 2017, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 2309/TCQLDĐ-CQHDĐ ngày 16/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10118/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2309/TCQLDĐ-CQHDĐ ngày 16/11/2016 của Tổng cục quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh-quốc phòng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2016

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 246/BC-UBND về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh - quốc phòng tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2016.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kịch bản chi tiết, Đề án của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 267/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về kịch bản chi tiết, Đề án của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Ngày 8/12, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 518/KH-VPUBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Kế hoạch nhằm tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện kế hoạch, từ đó có thái độ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Ngày 08/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9933/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Lấy ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10047/UBND-NC ngày 12/12/2016 gửi Công an tỉnh, về việc lấy ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc ban hành Quy định độ mật tài tiệu, vật mang bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk; Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh Đắk Lắk, theo đề nghị của Công an tỉnh.

Triển khai thực hiện Công văn số 5630/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10019/UBND-NN&MT ngày 09/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm triển khai Công văn số 5630/BTNMT-TCMT ngày 29/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiện toàn Tiểu đội dân quân thường trực tại các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3663/QĐ- UBND về việc kiện toàn Tiểu đội dân quân thường trực tại các xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách tỉnh và nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2016

Ngày 08/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3647/QĐ- UBND về việc phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư nguồn cân đối ngân sách tỉnh và nguồn vốn xổ số kiến thiết năm 2016 tại Quyết định số 3277/QĐ- UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Ứng trước vốn đối ứng của các dự án ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ngày 06/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3638/QĐ- UBND về việc ứng trước vốn đối ứng của các dự án ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020.

Giao Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện một số dự án cấp bách, phòng, chống khắc phục tình trạng hạn hán năm 2016

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3681/QĐ- UBND về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện một số dự án cấp bách, phòng, chống khắc phục tình trạng hạn hán năm 2016.

Phê duyệt bổ sung Thiết kế  bản vẽ thi công Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3660/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục: Kè gia cố mái thượng lưu, trụ mố cầu treo, trụ mố cầu bê tông và đường từ ngầm suối lên tại khu vực cầu treo thôn 6, thị trấn Krông Kmar thuộc Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Quyết định cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 138.842,6 m2 đất.

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3658/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 138.842,6 m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất ở tại nông thôn) để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 23.719,8 m2 đất.

Ngày 09/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3661/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 23.719,8 m2 đất tại xã Ea Ning, huyện Cư Kuin từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở tại nông thôn để bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này