Điều chỉnh thời hạn thuê đất và mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9687/UBND-NNMT về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất và mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk.

Xin chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học Y khoa

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9706/UBND-KGVX về việc xin chỉ tiêu đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học Y khoa.

Tham mưu xử lý đề xuất đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9770/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Xử lý Công văn số 1719/SGDĐT-KHTC, ngày 25/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9785/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc xét Công văn số 1719/SGDĐT-KHTC, ngày 25/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc đề nghị phân bổ nguồn vốn thực hiện hỗ trợ duy trì phổ cập GDMN 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Xử lý các đề nghị của UBND huyện Ea Kar

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9807/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý các văn bản sau:

Giải quyết các đề xuất của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên.

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9791/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 09/2016/BC-CT ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nguyên về việc tiến độ triển khai dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9829/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự đảng Chính phủ, về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Bổ sung hồ sơ thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2014

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9809/UBND-NNMT ngày 05/12/2016, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Cánh đồng 8/4 về việc bổ sung hồ sơ thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đầu tư năm 2014.

Hỗ trợ khác cho 11 hộ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9811/UBND-NNMT, gửi UBND thành Buôn Ma Thuột, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Báo cáo số 327/BC-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành Buôn Ma Thuột và Báo cáo số 529/BC-STNMT ngày 12/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện hỗ trợ khác cho 11 hộ có đất thu hồi để xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thửa đất số 24, tờ bản đồ số 32, đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua vật tư y tế năm 2016-2017 cho Bệnh viện Đa khoa huyện cư M’gar.

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9849/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Y tế về việc xử lý Tờ trình số 448/TTr-SYT ngày 28/11/2016 của Sở Y tế, về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm vật tư y tế năm 2016-2017 cho Bệnh viện Đa khoa huyện cư M’gar.

Tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Ngày 07/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9901/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 4242/KH-BTP ngày 29/11/2016 của Bộ Tư pháp về tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

Xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007QĐ-TTg của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9847/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 9808/BNN-QLDN ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xin ý kiến về xây dựng phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007QĐ-TTg của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9823/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Phát động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9854/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 4041/BTTTT-KHTC, ngày 17/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngày 05/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9830/UBND-CN, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 4134/BTP-PBGDPL ngày 22/11/2016 của Bộ Tư pháp, về hướng dẫn thực hiện nhiệm xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9834/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 4075/BTP-PBGDPL ngày 16/11/2016 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở.

Công ty TNHH XD và TM Sài Gòn, xin khảo sát lập hồ sơ thăm dò, khai thác cát tại tiểu khu 32, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9835/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin khảo sát lập hồ sơ thăm dò, khai thác cát tại tiểu khu 32, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9884/UBND-KT ngày 07/12/2016, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 501-CV/TU, ngày 29/11/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1670/SNV- CCVC ngày 07/12/2016 về việc thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này