Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn cân đối Ngân sách Nhà nước (vốn nước ngoài) năm 2016 (đợt 2)

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 343/QĐ- UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn cân đối Ngân sách Nhà nước (vốn nước ngoài) năm 2016 (đợt 2).

Quyết định thu hồi 3.145,6 m2 đất của Chi nhánh Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk – Nông trường cao su 30/4

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 316/QĐ- UBND về việc thu hồi 3.145,6 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk – Nông trường cao su 30/4; giao diện tích đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý để xây dựng công trình Đường vào Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Công trình đường vào Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Đắk Lắk tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh Quyết định số 1368/QĐ- UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 314/QĐ- UBND về việc điều chỉnh Khoản I, Điều 1 Quyết định số 1368/QĐ - UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Điều chỉnh Quyết định số 1367/QĐ- UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 313/QĐ- UBND về việc điều chỉnh Khoản I, Điều 1 Quyết định số 1367/QĐ- UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ- UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ- UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 344/QĐ - UBND về việc cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở tại huyện M’Drắk.

Triển khai Thông tư số 49/2016/TT- BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 19/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 893/UBND- CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Thông tư số 49/2016/TT- BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Triển khai Thông báo số 32/TB-VPCP, ngày 24/01/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 965/UBND-NNMT, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 32/TB-VPCP, ngày 24/01/2017 của Văn phòng Chính phủ, về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy ngày 23/12/2016

Ngày 15/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 952/UBND-KGVX, gửi Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

Tham mưu triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng.

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 899/UBND-TH, gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tham mưu triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng tại Công văn số 592-CV/TU ngày 03/02/2017.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 886/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020.

Kết quả thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 28/BC-UBND về kết quả thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung chương trình vào nội dung Đề án Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 327/QĐ-UBND, ngày 14/2/2017 về việc bổ sung chương trình vào nội dung Đề án Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016.

Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 883/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 50/HĐND-VP ngày 07/02/2017 của HĐND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016.

Phê duyệt Kịch bản MC Chương trình khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 332/QĐ-UBND, ngày 15/2/2017 về việc phê duyệt Kịch bản MC Chương trình khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch chuyển mã vùng điện thoại

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 979/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp viễn thông và các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch chuyển mã vùng điện thoại.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về tình hình thực hiện Chương trình MFF.

Ngày 14/02/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 921/UBND-TH, gửi Sở Kế Hoạch và Đầu tư , Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 732/VPCP-QHQT ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam, vay vốn ADB.

Phê duyệt Kịch bản Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 331/QĐ-UBND, ngày 15/2/2017 về việc phê duyệt Kịch bản Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng dự án Thương mại, dịch vụ và Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Thương mại, dịch vụ và Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này