Thực hiện TB số 236/TB-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10007/UBND-KGVX gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính về việc thực hiện Thông báo số 236/TB-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến việc bàn giao Khu vực Tượng đài Bác Hồ với cháu thiếu nhi cho Tỉnh đoàn quản lý.

Hỗ trợ học bổng đào tạo cho tỉnh Chămpasắk, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9985/UBND-TH, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Tài chính về việc hỗ trợ học bổng đào tạo cho tỉnh Chămpasắk, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Chămpasắk được ký kết vào ngày 09/5/2016 (trong đó có nội dung hỗ trợ mỗi năm 01 suất học bổng đào tạo bậc đại học cho tỉnh Chămpasắk).

Tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9968/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 496-CV/TU ngày 28/11/2016 về xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 21/11/2016 về thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9823/UBND-TH, ngày 05/12/2016 gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9992/UBND-NC, ngày 09/12/2016 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về Tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại của Việt Nam.

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9943/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

Cho ý kiến về đề xuất ký Hiệp định vay dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới” vay vốn ADB

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10004/UBND-TH, ngày 09/12/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk về việc cho ý kiến về đề xuất ký Hiệp định vay dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới” vay vốn ADB, theo đề nghị của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại Công văn số 9269/NHNN-HTQT ngày 01/12/2016.

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Dự án: Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory.

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3667/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) Dự án: Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory.

Chấp thuận đầu tư dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3665/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”.

Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9903/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”.

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9948/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 10099/VPCP-V.I ngày 23/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9936/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 16688/BTC-NSNN, ngày 23/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10009/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Ea Kar về việc xét Công văn số 2730/SXD-QHKT ngày 23/11/2016 của Sở Xây dựng về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Tham gia ý kiến dự thảo các Thông tư của Bộ Tài chính.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9952/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 16023/BTC-ĐT, ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính

Kiểm tra thực tế tuyến đường từ Quốc lộ 14 vào công trình thủy điện Buôn Kuốp

Ngày 09/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10001/UBND-CN, gửi các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải về việc kiểm tra thực tế tuyến đường từ Quốc lộ 14 vào công trình thủy điện Buôn Kuốp.

Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH khoáng sản Thiên An.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9953/UBND-KT, gửi Công ty TNHH khoáng sản Thiên An, Địa chỉ 124 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 3758/CT-THNVDT ngày 25/11/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH khoáng sản Thiên An xin tạm dừng nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Triển khai Chương trình Điều tra thống kê quốc gia, Điều tra người Khuyết tật năm 2016.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9954/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 656/QĐ-TCTK ngày 23/09/2016 của Tổng cục Thống kê, về việc tiến hành Điều tra người Khuyết tật năm 2016, xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 853/TTr-CTK ngày 28/11/2016, về việc triển khai Điều tra người Khuyết tật năm 2016.

Thẩm định Đề án kết nối với các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9957/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc xử lý văn bản đề nghị của Công ty cổ phần Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột ngày 30/11/2016 về việc thẩm định Đề án mô hình hoạt động Sở giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột.

Chủ trương cho Công ty TNHH Đại Khánh – đại diện Tập đoàn Canadian Solar hợp tác với Công ty TNHH Anh Quốc khảo sát, lập dự án đề xuất dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại huyện Ea Súp .

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9960/UBND-TH, gửi Công ty TNHH Anh Quốc, Công ty TNHH Đại Khánh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Ea Súp về việc xét đề nghị của Công ty TNHH Anh Quốc tại Công văn số 01/TTr-CT ngày 08/11/2016 về việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Công văn số 580/HĐND-VP, ngày 29/11/2016 của Hội Đồng nhân dân tỉnh.

Ngày 08/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9963/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Bông về việc thực hiện Công văn số 580/HĐND-VP, ngày 29/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2016 của huyện Krông Bông.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này