Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của Bộ Tài chính

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7766/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13042/BTC - CST ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7816/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13213/BTC - CST ngày 21/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền Quốc gia “.VN” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7815/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13307/BTC - CST ngày 22/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2016 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7729/UBND - KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, về thực hiện Công văn số 3958/BKHCN- TĐC ngày 22/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2016 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và  Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7768/UBND - KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về thực hiện Công văn số 3755/BVHTTDL- PC ngày 20/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ- CP và Nghị định số 158/2013/NĐ- CP của Chính phủ.

Góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các Luật: Bình đẳng giới; Hôn nhân gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7760/UBND - KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ngày 23/9/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình thực hiện các Luật: Bình đẳng giới; Hôn nhân gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 29/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020” của tỉnh Đắk Lắk.

Chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7842/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Công văn số 7509/BKHĐT- TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7817/UBND- KT gửi Bộ Tài chính, về thực hiện Công văn số 11752/BTC- CST ngày 23/8/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7836/UBND-TH gửi Văn phòng Chính phủ về thực hiện Công văn số 1577/TTg- TH ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Góp ý Dự thảo báo cáo Đề án “Phát triển kinh tế- xã hội và báo cáo đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền”

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 161/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND huyện Buôn Đôn và Ea Súp về thực hiện Công văn số 483/BKHĐT – QLQH ngày 23/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc lấy ý kiến về Dự thảo báo cáo Đề án “Phát triển kinh tế- xã hội và báo cáo đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền”.

Bổ sung kinh phí thực hiện chi trả chế độ bảo trợ xã hội năm 2016 cho huyện Krông Bông

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7696/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Krông Bông về đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện chi trả chế độ bảo trợ xã hội năm 2016 cho huyện Krông Bông.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm phần mềm, trang thiết bị và phòng họp phục vụ giao ban trực tuyến giữa các xã trên địa bàn huyện Krông Năng

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7698/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 06/9/2016 của UBND huyện Krông Năng về hỗ trợ kinh phí mua sắm phần mềm, trang thiết bị và phòng họp phục vụ giao ban trực tuyến giữa các xã trên địa bàn huyện Krông Năng.

Phối hợp tuyên truyền về tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7739/UBND-KT gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 346/TGTT, ngày 22/9/2016 của Tạp chí Thương gia và Thị trường về việc phối hợp tuyên truyền về tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý đề nghị các trạm BTS trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7761/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về xử lý đơn số 141/CV/2016/VNC55, ngày 22/9/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng VNC-55 xin chủ trương cho phép tồn tại các trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 198/TB-UBND, về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Thực hiện công văn của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7869/UBND-TH, ngày 30/9/2016 gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 11/BCĐCCHC ngày 07/9/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7826/UBND-KT, ngày 29/9/2016 gửi Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện theo đề nghị của Bộ.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này