Hướng dẫn khen thưởng trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9603/UBND-TH, gửi các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn khen thưởng trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Bàn giao tài sản dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS cho địa phương quản lý.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9719/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 2625/SYT-TCKH ngày 23/11/2016 của Sở Y tế, về tiếp nhận tài sản dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Thực hiện Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 11/11/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9651/UBND-KGVX gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 11/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9664/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về việc thực hiện Công văn số 464-CV/TU, ngày 02/11/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xử lý các nội dung liên quan đến 18,8 ha rừng phòng hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9682/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Viện Khoa học kỹ thuật Tây Nguyên về việc xử lý Công văn số 2111/STNMT-QLĐĐ ngày 15/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất xử lý các nội dung liên quan đến 18,8 ha đất rừng phòng hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.

Lập quy hoạch, bảo tồn sinh cảnh sống cho voi hoang dã

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9658/UBND-NNMT, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham mưu lập quy hoạch, bảo tồn sinh cảnh sống cho voi hoang dã.

Triển khai các bước tiếp theo của dự án trồng Ngô công nghệ cao của công ty TNHH Song Phú

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9750/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9901/BNN-TCLN ngày 23/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc khảo sát, xây dựng dự án đầu tư trên đất lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk.

Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9665/UBND-NNMT gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện Công văn số 943/BIDVDL-KHTH, ngày 17/11/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý Báo cáo số 728/BC-STNMT ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9677/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Báo cáo số 728/BC-STNMT ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra tiến độ sử dụng đất của Công ty cổ phần Chính Nghĩa được UBND tỉnh cho thuê 2.016 m2 đất tại huyện Buôn Đôn để sử dụng vào mục đích xây dựng Khách sạn nhà hàng Buôn Đôn.

Giao quỹ đất thu hồi cho UBND cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý, đề xuất hướng sử dụng.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9753/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xét Công văn số 2064/STNMT-QLĐĐ ngày 23/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị giao cho các đơn vị quản lý quỹ đất sau khi thu hồi.

Xử lý Công văn số 2099/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9676/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 2099/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà đất An Nguyên Gia; biên bản làm việc liên ngành ngày 24/10/2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn quản lý, cho thuê mặt nước và đất có mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9692/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 199/TTr-SNN ngày 25/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị ban hành hướng dẫn quản lý, cho thuê mặt nước và đất có mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu xử lý văn bản. (08/12/2016, 10:58)

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9709/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các văn bản sau:

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9708/UBND-CN gửi Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc thực hiện Báo cáo số 322/BC-CNĐTXD ngày 10/11/2016 của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk về việc thực hiện dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn.

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9705/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn thanh tra số 1542. Về việc xem xét Báo cáo số 2293/BC-ĐTTr, ngày 18/11/2016 của Đoàn thanh tra Dự án phát triển nông lâm nghiệp bền vững của Công ty TNHH Liên hợp Công – Nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ tại địa bàn xã Ea Lai, huyện M’Drắk theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Bộ Tài nguyên & Môi trường

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9780/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thực hiện Công văn số 9822/BNN-BVTV, ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư Liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Tài nguyên Môi trường, về việc hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Kiến nghị về hoạt động bảo vệ thực vật cấp cơ sở của Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9804/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc giải quyết Văn bản số 396/HBVTV, ngày 30/10/2016 của Hội Khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam, kiến nghị về hoạt động bảo vệ thực vật cấp cơ sở.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các sai phạm tại Sở Y tế

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9748/UBND-TH, ngày 01/12/2016 gửi Sở Nội vụ, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các sai phạm tại Sở Y tế.

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9599/UBND-TH, ngày 28/11/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, theo Nghị quyết số 100/NQ-CP của Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thành lập mới Hợp tác xã

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9556/UBND-KT, ngày 25/11/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí thành lập mới Hợp tác xã, theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này