Nắm bắt tình hình học sinh dân tộc thiểu số ngoài đối tượng của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đến trường khi tạm dừng cấp sách vở cho học sinh dân tộc thiểu số.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7632/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nắm bắt tình hình học sinh dân tộc thiểu số ngoài đối tượng của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đến trường khi tạm dừng cấp sách vở cho học sinh dân tộc thiểu số.

Phối hợp cung cấp thông tin tổ chức Hội nghị Kinh tế đối ngoại 2016

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7651/UBND-TH gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin tổ chức Hội nghị Kinh tế đối ngoại 2016.

Đề nghị cho chủ trương ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh trong kế hoạch 2017

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7690/UBND-KT gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh, UBND huyện Cư M’gar về việc xử lý Công văn số 47/CV-QĐPT ngày 13/9/2016 của Quỹ Phát triển đất tỉnh về đề nghị cho chủ trương ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh trong kế hoạch 2017 để bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư TDP 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Xử lý một số công trình chậm quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7706/UBND-CN gửi các Sở Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải về việc xử lý một số công trình chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ IV năm học 2016 - 2017

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7719/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ IV năm học 2016 – 2017.

Đề nghị tham gia các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7736/UBND-KT gửi Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc đề nghị tham gia các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Xử lý kiến nghị của các hộ dân xã Ea Nam, huyện Ea H’leo về việc kiến nghị một số Đảng viên, công chức của tỉnh, huyện Ea H’leo cấp phép hoạt động cho cây xăng dầu Ngọc Sơn làm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7621/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, UBND huyện Ea H’leo về việc thực hiện Xử lý kiến nghị của các hộ dân xã Ea Nam, huyện Ea H’leo về việc kiến nghị một số Đảng viên, công chức của tỉnh, huyện Ea H’leo cấp phép hoạt động cho cây xăng dầu Ngọc Sơn làm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016 phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 185/BC-UBND Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016 phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 193/TB-UBND, Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Cam kết vốn đối ứng, thống nhất về điều kiện cho vay lại và tỷ lệ cho vay đối với dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”.

Thực hiện các Công văn của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ lệ cho vay lại của các tỉnh tham gia dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” và bổ sung hồ sơ thẩm định phần vốn vay lại của Dự án; Công văn thống nhất nguồn vốn vay và phương án bố trí vốn đối ứng dự án trên của HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất về điều kiện cho vay lại và tỷ lệ cho vay lại để thực hiện dự án.

Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/ thanh lý TSNN vào CSDL Quốc gia

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7813/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Công văn số 12861/BTC- QLCS ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/ thanh lý tài sản nhà nước vào cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7843/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ về thực hiện Công văn số 3903/BNV- VP ngày 19/8/2016 của Bộ Nội vụ, về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cấp trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7857/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1883/SKHĐT- ĐTG ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo số 354/BC-CĐN ngày 29/9/2016 của Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên về việc triển khai thực hiện thi công các hạng mục phụ trợ bằng nguồn vốn đối ứng thuộc dự án nâng cấp Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Hỗ trợ kinh phí xây nhà Mẹ Việt Nam anh hùng và con liệt sỹ

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7871/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Công văn số 1603/SLĐTBXH- NCC ngày 21/9/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà Mẹ Việt Nam anh hùng và con liệt sỹ.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7868/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 617/STP-KSTTHC ngày 19/9/2016 của Sở Tư pháp, báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Thay đổi thành viên Ban Tổ chức Hội thi “Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật” năm 2016

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức Hội thi “Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật” năm 2016.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung Điều 2, Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2867/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 2, Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu năm 2016

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7763/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 12513/BTC- HCSN ngày 09/9/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu năm 2016, cơ chế tài chính thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016- 2020.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Bệnh viện đa khoa huyện Krông Búk thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên – giai đoạn 2, hợp phần tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này