Kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án cấp nước

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3507/QĐ-UBND, về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn thuộc các huyện: Krông Năng, Ea Kar và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc điều chỉnh mức thu phục vụ tang lễ tại Nhà Tang lễ tỉnh tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3503/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phục vụ tang lễ tại Nhà Tang lễ tỉnh tại khoản 1 Điều 1, Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Triển khai giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm cả chi phí tiền lương

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9496/UBND-KGVX, gửi các Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội về việc Ttriển khai giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm cả chi phí tiền lương.

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá cho 02 hộ dân tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9499/UBND-NNMT, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 729/BC-STNMT ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá cho hộ ông Đỗ Hữu Phiến và hộ ông Trần Minh Bình vị trí tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Xử lý Tờ trình số 590/TTr-STNMT ngày 07/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9502/UBND-NNMT ngày 24/11, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 590/TTr-STNMT ngày 07/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị thu hồi 670,3 ha đất tại xã Đắk Nuê, huyện Lắk của Công ty TNHH Tiến Phú giao cho UBND huyện Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch của pháp luật.

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9506/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk về việc xử lý Báo cáo số 708/BC-STNMT, ngày 09/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ triển khai dự án của Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk tiếp tục sử dụng 14.385m2 (trong tổng số diện tích 60.036m2 đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 28/7/2010, tại địa bàn xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Kinh phí quản lý, chăm sóc cây xanh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khu Tượng đài Bác Hồ với các cháu Thiếu nhi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9515/UBND-KT ngày 24/11, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 252-TTr/TĐTN-VP, ngày 18/11/2016 của Tỉnh đoàn Thanh niên về kinh phí quản lý, chăm sóc cây xanh và duy trì công tác vệ sinh môi trường khu Tượng đài Bác Hồ với các cháu Thiếu nhi.

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9521/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Ana về việc xử lý Công văn số 2098/STNMT-Ttra ngày 14/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý kiến nghị của 31 hộ dân cư trú tại buôn Ea Na, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9494/UBND-KGVX, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017”. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phiếu đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia, bao gồm:

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9488/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 15114/BTC-HCSN, ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC.

Chỉ đạo thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định.

Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9455/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 4016/BTTTT-TTra, ngày 15/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chỉ đạo thanh tra việc kích hoạt thuê bao, khuyến mại không đúng quy định.

Thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9418/UBND-CN, ngày 22/11/2016 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nhằm thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ Tư pháp, về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9456/UBND-KGVX, ngày 23/11/2016 gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh về việc phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông.

Thống nhất lập Quy hoạch chi tiết Thao trường huấn luyện tổng hợp của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9483/UBND-CN, ngày 23/11/2016 gửi UBND thị xã Buôn Hồ và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ về việc thống nhất chủ trương lập Quy hoạch chi tiết Thao trường huấn luyện tổng hợp của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Buôn Hồ, theo công văn đề nghị của Sở Xây dựng.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9457/UBND-KGVX, ngày 23/11/2016 gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chỉ thị về phát động phong trào thi đua “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 24/11/2016 về phát động phong trào thi đua “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9446/UBND-TH gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị phân khai chi tiết nguồn vốn thông báo sau năm 2016.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để thống nhất nội dung trước khi tổ chức đối thoại với các hộ dân nhận khoán

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 251/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tại cuộc họp để thống nhất nội dung trước khi tổ chức đối thoại với các hộ dân nhận khoán thuộc Công ty TNHH hai thành viên cà phê Cư Pul.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An trong việc giải phóng mặt bằng để tổ chức sản xuất.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 249/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty TNHH 2TV Lâm nghiệp Phước An trong việc giải phóng mặt bằng để tổ chức sản xuất.

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phương án bàn giao Nhà nghỉ Bảo Đại tại huyện Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 247/TB-UBND thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phương án bàn giao Nhà nghỉ Bảo Đại tại huyện Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này