Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5577/UBND-KGVX gửi UBND huyện Krông Năng về việc xin chủ trương tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5688/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Triển khai các văn bản của Trung ương quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5572/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương quy định về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, gồm:

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5569/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 183/KH-HLGVN ngày 11/7/2016 của Hội Luật gia Việt Nam về tổng kết Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016”.

Tham mưu xử lý văn bản
Tham mưu xử lý văn bản (27/07/2016, 16:51)

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5180/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý văn bản, gồm:

Triển khai Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 25/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5779/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa.

Chấn chỉnh thực hiện thời gian năm học

Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5605/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện Công văn số 3179/BGDĐT- VP, ngày 29/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học.

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5677/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 9176/BTC-HCSN ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính về việc phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu trong mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên.

Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc thuộc công trình Trung tâm Kỹ thuật địa chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5547/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc xử lý Tờ trình số 352/TTr-STNMT ngày 08/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc hạng mục sửa chữa, nâng cấp Nhà làm việc thuộc công trình Trung tâm Kỹ thuật địa chính Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5574/UBND-CN, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành.

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5555/UBND-KT, gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính; Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh Đắk Lắk về việc xử lý Công văn số 443/BC-NHCS ngày 04/7/2016 của Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh Đắk Lắk về việc xin ý kiến chỉ đạo phân giao nguồn vốn cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy

Ngày 15/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5552/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 06/7/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại cho cán bộ ngoại vụ giai đoạn 2017-2020

Ngày 14/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5538/UBND-TH, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 20/TTr-SNgV ngày 07/7/2016 của Sở Ngoại vụ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ, công chức ngoại vụ của tỉnh.

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5510/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Triển khai Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5697/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP

Ngày 13/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5468/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 2759/BKHCN-PC, ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành chuyên đề

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Công văn số 5762/BNN-KTHT, ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/7/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5500/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về triển khai Công văn số 5762/BNN-KTHT, ngày 06/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc chỉ đạo và báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã.

Thực hiện Chương trình Sữa học đường

Ngày 19/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5608/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BYT, của Bộ Y tế

Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5656/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, về thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BYT, ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này