Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dun, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng

Ngày 27/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3869/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nước sinh hoạt tập trung tại buôn Dun, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Thực hiện thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10487/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 17812/BTC-ĐT ngày 15/12/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thu hồi vốn ứng trước ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020.

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10496/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 140/TTr-SLĐTBXH ngày 20/12/2016 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về đề nghị điều chỉnh Phụ lục Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện Báo cáo kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10495/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 604/KTNN-TH, ngày 07/12/2016 của Kiểm toán Nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10498/UBND-KT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc diện tích rừng trồng thiệt hại, kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra hiện trường.

Tham mưu triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10499/UBND-NNMT, gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 2465/SNN-CCKL ngày 30/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2016 và tham mưu triển khai kế hoạch năm 2017.

Thực hiện QĐ số 2427/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng CP.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10506/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk.

Hình thức quản lý dự án Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10501/UBND-CN, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc thực hiện hình thức quản lý dự án Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10500/UBND-NNMT, gửi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 491/TTr-QBVR ngày 09/12/2016 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, về việc thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Kết luận số 3378/STC-TTr ngày 30/11/2016 Kết luận thanh tra tài chính năm 2015 của Sở Tài chính.

Triển khai Quyết định số 2807/QĐ-BTNMT, ngày 06/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10524/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2807/QĐ-BTNMT, ngày 06/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

Hình thức quản lý dự án Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10501/UBND-CN, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2544/SKHĐT-ĐTG ngày 21/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện hình thức quản lý dự án công trình Đường giao thông từ Vườn Quốc gia Yok Đôn đi Đồn biên phòng số 5 (Đồn 743), huyện Buôn Đôn.

Chủ trương xây dựng các hạng mục phụ trợ thuộc công trình Giáo xứ Chi Lăng .

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10530/UBND-CN, gửi Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Giáo xứ Chi Lăng về việc xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 492/SNV-BTG ngày 20/12/2016 về việc Giáo xứ Chi Lăng xin xây dựng công trình phụ trợ.

Triển khai Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT, ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường .

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10525/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT, ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

Cho phép thu gom than bùn trong quá trình nạo vét lòng hồ Phước An tại xã Cư Né, huyện Krông Búk

Ngày 27/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10505/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Krông Búk, Công ty cổ phần sản xuất khai thác khoáng sản Đại Nam về việc cho phép thu gom than bùn trong quá trình nạo vét lòng hồ Phước An tại xã Cư Né, huyện Krông Búk.

Tham mưu văn bản chỉ đạo về kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10507/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4474/BTTTT-CVT, ngày 19/12/20216 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về đổi mã vùng theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT, ngày 21/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016.

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10537/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 5081/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 19/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016.

Thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10484/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Doanh nghiệp tư nhân Quảng cáo – Trang trí nội thất Lê Nguyễn về việc thống nhất phương án lắp đặt hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 26/12, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10439/UBND-TH, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Krông Pắc về việc thực hiện Thông báo số 984-TB/TU ngày 02/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về ý kiến kết luận của đồng chí Êban Y Phu – Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc.

Thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10452/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào Tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm Tôm có tạp chất.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này