Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10400/UBND-KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Xử lý Báo cáo số 06/BC-CT, ngày 06/12/2016 của Công ty TNHH CIC Highland

Ngày 22/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10371/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Báo cáo số 06/BC-CT, ngày 06/12/2016 của Công ty TNHH CIC Highland về kết quả thực hiện dự án trồng cây ca cao tại tiểu khu 49, 51 xã Cư Mốt và tiểu khu 50, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2434/QĐ-TTg, ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10330/UBND-KGVX gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2434/QĐ-TTg, ngày 13/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10320/UBND-CN ngày 20/12/2016, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế trong năm 2016

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 262/BC-UBND về việc báo cáo công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế trong năm 2016.

Thực hiện Công văn số 5764/BNV - CQĐP.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10296/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5764/BNV – CQĐP ngày 05/12/2016 của Bộ Nội vụ về việc chuyển đơn thư giải quyết chế độ BHXH đối với nguyên cán bộ cấp xã.

Thực hiện Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN, ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10302/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư số 11/2016/TT- BKHCN, ngày 28/6/2016, của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp đối với một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10304/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 10443/BNN-KTHT, ngày 12/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc chuẩn bị các nội dung xây dựng Nghị định chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 4022/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2016.

Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10319/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 4022/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”.

Báo cáo kết quả hợp tác với Campuchia năm 2016 và Kế hoạch hợp tác năm 2017

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10340/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 10367/BKHĐT-KTĐN, ngày 15/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị báo cáo kết quả hợp tác với Campuchia năm 2016 và kế hoạch hợp tác năm 2017.

Điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP và nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 kéo dài sang năm 2016 TSL2

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10408/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Pắc, UBND huyện Ea Kar về việc điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP và nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 kéo dài sang năm 2016 để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 (TSL2).

Thực hiện Công văn số 4820/LĐTBXH-NCC

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10334/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 4820/LĐTBXH-NCC ngày 30/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xác định nhà tù của địch trong thời kháng chiến ở các địa phương.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển ngành nước vay vốn ADB.

Ngày 21/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10325/UBND-TH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc Chương trình Phát triển ngành nước vay vốn ADB.

Giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10409/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp những kiến nghị, đề xuất giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2016.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3743/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3736/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3744/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin

Ngày 19/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3770/QĐ - UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc khám, chữa bệnh đối với danh mục không trúng thầu 06 tháng cuối năm 2016 cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Kế thừa số liệu gói thầu Tư vấn khảo sát lập dự án và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10426/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Tờ trình số 227/TTr-SNNNT ngày 07/12/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xin chủ trưởng triển khai thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Quyết định điều chỉnh diện tích đất

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3815/QĐ - UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3366/QĐ- UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này