Hoàn chỉnh báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3064/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2892/BKHĐT-QLQH ngày 20/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý đối với báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Triển khai kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2926/UBND-KGVX gửi Hội chữ thập đỏ, Sở Y tế về việc thực hiện Thông báo số 32/TB-BCĐQG, ngày 14/3/2016 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về thông báo kết quả hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Báo cáo số 33/BC-BCĐQG ngày 14/3/2016 về Báo cáo kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện của toàn quốc năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3039/UBND-NN&MT, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện Công văn số 26/TWPCTT, ngày 11/4/2016 của ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, về việc báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 181/UBND-TH, gửi Vụ Tổng hợp – Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị hỗ trợ trong công tác xây dựng Quy chế 42 theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg, ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3027/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 08/4/2016 của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của Ngành Tư pháp.

Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3088/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của liên bộ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Điều chỉnh chỉ tiêu thi công chức cần tuyển

Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3171/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc xử lý Tờ trình số 242/TTr-SNV, ngày 20/4/2016 của Sở Nội vụ về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng và kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2016 được ban hành tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh.

Triển khai Công văn số 2941/BNN-KTHT, ngày 13/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3047/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2941/BNN-KTHT, ngày 13/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2016.

Gia hạn thời gian thực hiện đề án sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề cấp huyện

Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3090/UBND-KGVX gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc gia hạn thời gian thực hiện đề án sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề cấp huyện.

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 28/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3241/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 1215/BTP-PBGDPL ngày 15/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thực hiện Công văn số 2617/VPCP- KTN của Văn phòng Chính phủ

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3083/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về triển khai thực hiện Công văn số 2617/VPCP-KTN, ngày 15/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các Dự án Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3149/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về xem xét Thông báo số 286/ĐHBK-ĐTSĐH, ngày 06/4/2016 của Trường Đại học Bách khoa thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 tại khu vực Tây Nguyên.

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3038/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT, ngày 29/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3146/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xét Công văn số 13/2016/CV-HACO, ngày 13/4/2016 của Trường Trung cấp Hà Nội về việc đề nghị cho phép Trường Trung cấp Hà Nội đặt cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam lần thứ 3 năm 2016

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3097/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 3225/BCT-XTTM, ngày 13/4/2016 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Hội chợ Đặc sản vùng miền năm 2016.

Triển khai Công văn số 2613/BNN-KHCN, ngày 04/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3135/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về triển khai thực hiện Công văn số 2613/BNN-KHCN, ngày 04/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg, ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức khám sàng lọc dị tật vận động cho trẻ em năm 2016

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3076/UBND-VHXH gửi Sở Ngoại vụ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; UBND thị xã Buôn Hồ; về việc xét Công văn số 449/LĐTBXH-QBT ngày 06/4/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về xin ý kiến tổ chức khám sàng lọc dị tật vận động cho trẻ em năm 2016 do tổ chức Phi chính phủ Children Action (Thụy sỹ) thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2016

Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3195/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1442/BKHCN-VP ngày 20/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2016

Triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3058/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của liên Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/4/2016 Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Đắk Lắk.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này