Hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10269/UBND-KGVX, ngày 19/12/2016 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10249/ UBND-NN&MT, ngày 19/12/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm triển khai Công văn số 10131/VPCP-KGVX ngày 24/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2017

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10281/UBND-NNMT, ngày 19/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2017, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 10102/BNN-TCLN ngày 29/11/2016.

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10191/UBND-CN, ngày 15/12/2016 gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2114/TTg-KTN ngày 23/11/2016.

Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10280/UBND-NNMT, ngày 19/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai Quyết định số 4817/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2017

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3711/QĐ-UBND, ngày 15/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3694/QĐ-UBND về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Quy định thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh

Ngày 12/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3685/QĐ-UBND về việc Quy định thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3687/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2016 và dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017.

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 254/BC-UBND báo cáo hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2016 và dự kiến chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017.

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3680/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2015 kéo dài thực hiện sang năm 2016; nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2016; nguồn vốn ngân sách TW do địa phương giao chi tiết năm 2014 kéo dài thực hiện sang năm 2016; nguồn vốn ngân sách TW do địa phương giao chi tiết năm 2016.

Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho các đơn vị thực hiện phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3701/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2016 cho các đơn vị thực hiện phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ủy quyền trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10081/UBND-TH, ngày 13/12/2016 gửi Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ủy quyền trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 273/TB-UBND, ngày 15/12/2016 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đề nghị thẩm định kết quả xác định thôn, buôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10037/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thẩm định kết quả xác định thôn, buôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020, theo đề nghị của UBND huyện Lắk tại Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 05/12/2016.

Điều chỉnh mức thu phí cấp lại Giấy chứng nhận là lương y

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10035/UBND-KGVX, ngày 12/12/2016 gửi các Sở: Y tế, Tư pháp, Tài chính về việc tham mưu điều chỉnh mức thu phí cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, theo đề nghị của Sở Y tế.

Đảm bảo chất lượng, an toàn ATM dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn hoạt động ATM, đặc biệt là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3691/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh điều chỉnh đoạn Km 1667 + 570 – Km 1738 +148 (Km 607 + 600 – Km 678 + 734 Quốc lộ 14) đoạn qua huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Hạng mục: Phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để thi công mương dẫn dòng tại KM 1701 + 900 thuộc dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3682/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 5657/BTNMT- TCMT ngày 01/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10151/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Công văn số 5657/BTNMT- TCMT ngày 01/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thủy điện.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này