Ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND, về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của tỉnh.

Ngày 04/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2340/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông báo số 329-TB/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 232/CV-HVCTQG ngày 17/3/2016 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo tại tỉnh với chủ đề “Pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và góp ý cho dự thảo Luật về Hội ở Việt Nam”.

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2293/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý Báo cáo số 162/BC-SNV, ngày 21/3/2016 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả rà soát đường địa giới hành chính theo đề nghị của Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Kế hoạch triển khai các luật mới thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Ngày 05/4/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Luật Tố tụng hành chính 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (kèm theo Quyết định số 902/QĐ-UBND và Quyết định số 903/QĐ-UBND).

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2402/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND, ngày 05/4/2016 về việc Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 49/BC-UBND về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 gửi Bộ Nội vụ.

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc Cho Công ty Xây dựng Hoàng Vũ thuê 26.786,8 m2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung và vật liệu xây dựng khác (giai đoạn 1).

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc thu hồi 19.355 m2 đất tại xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp; cho Công ty TNHH Hiền Thái thuê 19.355 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 62 /TTXTTM-TTTT, ngày 05/4/2016 về việc mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016, về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030

Ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2275/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 03/02/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2217/UBND-NC gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chức năng chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2228/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Đề cương tuyên truyền Festival Huế  2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 125-CV/TG, ngày 01/4/2016 gửi Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tuyên truyền Festival Huế 2016.

Triển khai Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2215/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ về quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2070/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BYT, ngày 26/02/2016 của Bộ Y tế

Ngày 24/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2061/UBND-VHXH gửi Sở Y tế về triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BYT, ngày 26/02/2016 của Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Ngày 25/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2091/UBND-VHXH gửi Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD, ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

Ngày 30/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2197/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD, ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở chung cư.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này