Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy in giấy phép lái xe mới bằng thẻ nhựa của Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND, ngày 20/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy in giấy phép lái xe mới bằng thẻ nhựa của Sở Giao thông vận tải.

Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường vào khu sản xuất thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường vào khu sản xuất thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh năm 2016 (đợt 3)

Ngày 21/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3159/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh năm 2016 (đợt 3).

Phê duyệt giá mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng gia súc năm 2016

Ngày 21/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3171/QĐ - UBND về việc giá mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng gia súc năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trồng hoa màu trên khu vực biên giới

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8478/UBND-NNMT gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về xử lý Công văn số 2074/SNN-QLXDCT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trồng hoa màu trên khu vực biên giới.

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8476/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện các văn bản chỉ đạo của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ, gồm: Kết luận số: 86- KL/TU, 87- KL/TU ngày 07/10/2016; Thông báo số: 922- TB/TU, 923- TB/TU, 924- TB/TU, 927- TB/TU và 928- TB/TU ngày 07/10/2016; Công văn số 427- CV/TU ngày 07/10/2016.

Báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2016

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8479/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Công văn số 8323/BNN-TCLN ngày 03/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2016.

Gia hạn thời gian sử dụng đất và điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8488/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 605/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên xin gia hạn sử dụng đất do hết thời hạn thuê đất và điều chỉnh dự án đầu tư đối với diện tích 8.390,3 m2 đất được UBND tỉnh cho thuê tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Giảm giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ Thủy tùng

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8485/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 181/TTr- SNN ngày 23/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt giảm giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ Thủy tùng (nhóm IA) do bán đấu giá không thành.

Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8498/UBND-NNMT gửi Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1864/STNMT- BVMT ngày 11/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.

Xử lý Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8502/UBND-NNMT ngày 21/10/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về thu hồi đất tại Dự án trồng rừng kinh tế bằng cây cao su của Công ty TNHH Hữu Bích.

Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8470/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015.

Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8468/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8470/UBND-KT ngày 21/10/2016, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 14179/BTC-NSNN, ngày 07/10/2016 của Bộ Tài chính về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần1).

Hỗ trợ kinh phí trang bị phần mềm quản lý cán bộ và phần mềm quản lý trường học năm 2017 của UBND huyện Krông Bông.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8466/UBND-KT ngày 21/10/2016, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Krông Bông xin hỗ trợ kinh phí trang bị phần mềm quản lý cán bộ và phần mềm quản lý trường học năm 2017.

Triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8461/UBND-TH ngày 21/10/2016, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, gồm:

Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dựng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước  ngoài

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8436/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8603/BKHĐT-KHĐT ngày 17/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá hiệu quả quản lý và sử dựng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đầu tư dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1)

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8422/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Công văn số 487/HĐND-VP, ngày 17/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1).

Lập danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí năm 2017

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8421/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 8633/VPCP-TTĐT, ngày 11/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí năm 2017.

Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2016 tại Trường Đại học tây Nguyên

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8420/UBND-KGVX, gửi các Sở Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo về việc xét Tờ trình số 379/TTr-SYT, ngày 17/10/2016 của Sở Y tế đề nghị phê duyệt Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2016 tại Trường Đại học tây Nguyên.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này