Đề nghị bổ sung giá đất ở, giá đất nông nghiệp tại một số vị trí, đoạn đường chưa được quy định tại Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND

UBND tỉnh vừa có Tờ trình số 165/TTr-UBND về việc đề nghị bổ sung giá đất ở, giá đất nông nghiệp tại một số vị trí, đoạn đường chưa được quy định tại Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình Dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea H’leo

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3627/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình Dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea H’leo.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Giao 2.190 m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Đài Truyền thanh huyện Cư Kuin

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3630/QĐ-UBND về việc giao 2.190 m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Đài Truyền thanh huyện Cư Kuin; cho phép Đài Truyền thanh huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp để xây dựng Đài Truyền thanh huyện Cư Kuin.

Triển khai Thông tư số 34/2016/TT- BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9896/UBND-CN gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 34/2016/TT- BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông

Ngày 07/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3643/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao Y Wang – Lê Duẩn và Võ Văn Kiệt – Tố Hữu, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đồng ý chủ trương mua bổ sung vị thuốc y học cổ truyền

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9866/UBND-KT, ngày 06/12/2016 gửi Sở Y tế về việc đồng ý chủ trương mua bổ sung vị thuốc y học cổ truyền theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 440/TTr-SYT ngày 23/11/2016.

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ- CP, 164/2013/NĐ-CP và 144/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9868/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 9860/BKHĐT- QLKKT ngày 28/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ- CP, 164/2013/NĐ-CP và 144/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Góp ý dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9788/UBND- NC gửi Thanh tra tỉnh về thực hiện Công văn số 3089/TTCP- PC ngày 21/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc lấy ý kiến dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi.

Phối hợp triển khai hỗ trợ khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9833/UBND-NN&MT, ngày 05/12/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp triển khai hỗ trợ khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn của ADB, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9784/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về thực hiện Công văn số 10032/BNN- VPĐP ngày 23/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lấy ý kiến góp ý dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh

Ngày 06/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1) Hạng mục: Nhà làm việc, nhà kho, nhà sinh sản nhân tạo, hạ tầng kỹ thuật; thiết bị sinh sản, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, văn phòng, hệ thống điện; đầu tư đàn cá bố mẹ; thức ăn trong 01 năm; tư vấn chuyển giao công nghệ.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9906/UBND- KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, về thực hiện Công văn số 4203/BTTTT- KHTC ngày 28/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3645/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán Công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Công nhận di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử Điểm cao 519 xã Ea Pil, huyện M’Đrắk

Ngày 06/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3633/QĐ-UBND về việc công nhận di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Điểm cao 519 xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9831/UBND-NN&MT, ngày 05/12/2016 về việc xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng dự án: Trung tâm giống thủy sản cấp tỉnh tại xã Kông Búk, huyện Krông Pắc, theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9895/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, về thực hiện Công văn số 4969/BKHCN- ATBXHN ngày 30/11/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực một phần đối với Thông tư số 13/2015/TT- BKHCN, ngày 21/7/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT- BKHCN, ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 9825/UBND- KGVX gửi Sở Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Quyết định số 3234/QĐ- BKHCN, ngày 31/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kinh phí dự án, nhiệm vụ do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu giai đoạn 2016- 2025.

Kiểm tra, rà soát hồ sơ xây dựng chợ (cũ) trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9826/UBND-KT, ngày 05/12/2016 gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ xây dựng chợ (cũ) trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này