Báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016.

Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8315/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 3534/BTP-PLDSKT ngày 11/10/2016 của Bộ Tư pháp, về việc báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8352/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 9569/BCT-TCNL ngày 10/10/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện nội dung số 03 về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu. Đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện”.

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 225/TB-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung vị trí tuyển dụng công chức.

Đề nghị tạm ứng nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường, GPMB xây dựng đường chiến lược – đường Trần Quý Cáp

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8418/UBND-KT gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường xử lý Tờ trình số 1125/TTr-Cty ngày 13/10/2016 về đề nghị tạm ứng nguồn vốn từ quỹ phát triển đất của tỉnh trong năm 2017 để phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Hợp phần Buôn Ma Thuột 2: Xây dựng đường chiến lược – đường Trần Quý Cáp thuộc dự án vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Xây dựng đề án về chế dộ, chính sách cho thành viên tham gia Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8424/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 931-TB/TU ngày 10/10/2016 về việc ban hành Nghị quyết mới về chính sách cho thành viên tham gia Đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh.

Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8426/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, gồm:

Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh xin tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8439/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý Công văn ngày 01/10/2016 của Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh xin tổ chức Đại hội lần thứ III, Nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng ý chủ trương xây dựng nhà sinh hoạt tại Giáo họ Vinh Hà (huyện Krông Búk)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8459/UBND-CN, ngày 21/10/2016 gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Krông Búk, Ban hành giáo – Giáo họ Vinh Hà về việc đồng ý chủ trương cho phép xây dựng nhà sinh hoạt tại Giáo họ Vinh Hà (huyện Krông Búk).

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy in giấy phép lái xe mới bằng thẻ nhựa của Sở Giao thông vận tải

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND, ngày 20/10/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy in giấy phép lái xe mới bằng thẻ nhựa của Sở Giao thông vận tải.

Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường vào khu sản xuất thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3104/QĐ-UBND, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đường vào khu sản xuất thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh năm 2016 (đợt 3)

Ngày 21/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3159/QĐ - UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh năm 2016 (đợt 3).

Phê duyệt giá mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng gia súc năm 2016

Ngày 21/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3171/QĐ - UBND về việc giá mua sắm vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng gia súc năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trồng hoa màu trên khu vực biên giới

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8478/UBND-NNMT gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về xử lý Công văn số 2074/SNN-QLXDCT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trồng hoa màu trên khu vực biên giới.

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8476/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện các văn bản chỉ đạo của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ, gồm: Kết luận số: 86- KL/TU, 87- KL/TU ngày 07/10/2016; Thông báo số: 922- TB/TU, 923- TB/TU, 924- TB/TU, 927- TB/TU và 928- TB/TU ngày 07/10/2016; Công văn số 427- CV/TU ngày 07/10/2016.

Báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2016

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8479/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Công văn số 8323/BNN-TCLN ngày 03/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2016.

Gia hạn thời gian sử dụng đất và điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8488/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 605/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên xin gia hạn sử dụng đất do hết thời hạn thuê đất và điều chỉnh dự án đầu tư đối với diện tích 8.390,3 m2 đất được UBND tỉnh cho thuê tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Giảm giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ Thủy tùng

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8485/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 181/TTr- SNN ngày 23/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt giảm giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ Thủy tùng (nhóm IA) do bán đấu giá không thành.

Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8498/UBND-NNMT gửi Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1864/STNMT- BVMT ngày 11/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.

Xử lý Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8502/UBND-NNMT ngày 21/10/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về thu hồi đất tại Dự án trồng rừng kinh tế bằng cây cao su của Công ty TNHH Hữu Bích.

Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8470/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này