UBND tỉnh ban hành Công văn số 9884/UBND-KT ngày 07/12/2016, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 501-CV/TU, ngày 29/11/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 10, Điều 3 của Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

Thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1670/SNV- CCVC ngày 07/12/2016 về việc thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Triển khai thực hiện Thông tư số  250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9980/UBND-KT ngày 09/12/2016 gửi Sở Tài chính, về việc triền khai khai thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình số 08-CTr/TU ngày 06/12/2016, nhằm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX, về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 345-CV/TG, ngày 06/12/2016 gửi Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện, thị xã, thành phố về việc hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3624/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc của Chi nhánh Vật tư Tây Nguyên thuộc Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị Toàn Bộ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9815/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông.

Quyết định cho Chi nhánh Vật tư Tây Nguyên thuộc Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị Toàn Bộ thuê 490 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3625/QĐ-UBND về việc cho Chi nhánh Vật tư Tây Nguyên thuộc Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị Toàn Bộ thuê 490 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để đầu tư xây dựng mở rộng Trụ sở làm việc.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đường đi thôn 8, xã Cư Ê Bur, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3626/QĐ- UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đường đi thôn 8, xã Cư Ê Bur, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2481/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9991/UBND-NC, ngày 09/12/2016 gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2481/QĐ-BTP ngày 24/11/2016 của Bộ Tư pháp, về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thực hiện Hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9922/UBND-KGVX, ngày 08/12/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm và văn phòng làm việc TV tại đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9730/UBND-TH, gửi Công ty TNHH TV địa chỉ số 79A, Km6, QL 27, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất tại đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virút Zika trên địa bàn tỉnh

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9734/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do virút Zika trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam

Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9733/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS HCM tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk về việc Tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam.

Báo cáo về việc thanh tra Đề án 930

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 235/BC-UBND về việc xử lý sau thanh tra việc thực hiện Đề án 930 (Đề án đầu tư, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện).

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết việc xin chuyển mục đích sử dụng đất trên diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tu viện Thánh Phao Lô Vi Nhân

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 263/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tại cuộc họp giải quyết việc Tu viện Thánh Phao Lô Vi Nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trên diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột.

Phối hợp với Truyền hình Thông tấn triển khai thực hiện phóng sự trên địa bàn tỉnh

Ngày 1/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9747/UBND-NNMT về việc phối hợp với Truyền hình Thông tấn triển khai thực hiện phóng sự trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung tiết 2, điểm 2, khoản 8.3, Điều 1 Quyết định số 2612/QĐ-UBND, ngày 7/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán mẫu, thiết kế điển hình các công trình kênh mương theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này