Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/9/2016, HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐND nhằm giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.687 (tỉnh lộ 7) năm 2016, đoạn Km2+00 ÷ Km12+00

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.687 (tỉnh lộ 7) năm 2016, đoạn Km2+00 ÷ Km12+00.

Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2821/QĐ-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP

UBND tỉnh có Công văn số 7647/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7714/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12878/BTC - CST ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của Bộ Tài chính

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7766/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13042/BTC - CST ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7816/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13213/BTC - CST ngày 21/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền Quốc gia “.VN” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7815/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13307/BTC - CST ngày 22/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2016 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7729/UBND - KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, về thực hiện Công văn số 3958/BKHCN- TĐC ngày 22/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2016 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và  Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7768/UBND - KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về thực hiện Công văn số 3755/BVHTTDL- PC ngày 20/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ- CP và Nghị định số 158/2013/NĐ- CP của Chính phủ.

Góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các Luật: Bình đẳng giới; Hôn nhân gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7760/UBND - KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ngày 23/9/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình thực hiện các Luật: Bình đẳng giới; Hôn nhân gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 29/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020” của tỉnh Đắk Lắk.

Chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7842/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Công văn số 7509/BKHĐT- TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7817/UBND- KT gửi Bộ Tài chính, về thực hiện Công văn số 11752/BTC- CST ngày 23/8/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7836/UBND-TH gửi Văn phòng Chính phủ về thực hiện Công văn số 1577/TTg- TH ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Góp ý Dự thảo báo cáo Đề án “Phát triển kinh tế- xã hội và báo cáo đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền”

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 161/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND huyện Buôn Đôn và Ea Súp về thực hiện Công văn số 483/BKHĐT – QLQH ngày 23/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc lấy ý kiến về Dự thảo báo cáo Đề án “Phát triển kinh tế- xã hội và báo cáo đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền”.

Bổ sung kinh phí thực hiện chi trả chế độ bảo trợ xã hội năm 2016 cho huyện Krông Bông

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7696/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Krông Bông về đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện chi trả chế độ bảo trợ xã hội năm 2016 cho huyện Krông Bông.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này