Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 14/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar

Ngày 14/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư đô thị khối 6, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư đô thị khối 6, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Công văn số 4258/BTNMT-TCQLDĐ ngày 28/9/2016 của Bộ TNMT.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8170/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4258/BTNMT-TCQLDĐ ngày 28/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

Hỗ trợ kinh phí cho Cục Thuế tỉnh.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8196/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 60/TTr-CT, ngày 10/10/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc xin hỗ trợ kinh phí.

Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8195/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 141/TTr-UBND, ngày 05/10/2016 của UBND huyện Cư Kuin về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Bổ sung kinh phí cấp bù giá nước sinh hoạt nông thôn cho Tổ quản lý công trình cấp nước xã Cư Kty theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8192/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 163/TTr-UBND, ngày 06/10/2016 của UBND huyện Krông Bông về việc đề nghị bổ sung kinh phí cấp bù giá nước sinh hoạt nông thôn cho Tổ quản lý công trình cấp nước xã Cư Kty theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Lập phương án bồi thường và bố trí kinh phí bồi thường GPMB Dự án hạ tầng giao thông khu dân cư Tổ liên gia 35, TDP 4, phường Thành Nhất.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8190/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 34/TTr-TTPTQĐ ngày 27/9/2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường, về xin chủ trương khảo sát, đo đạc, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng giao thông khu dân cư Tổ liên gia 35, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Giải quyết kinh phí đền bù để cấp đất cho T20/e290 tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8173/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết kinh phí đền bù để cấp đất cho T20/e290 tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Thực hiện CV số 1663/QBVMT-TT ngày 04/10/2016 của Quỹ BVMT VN.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8172/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1663/QBVMT-TT ngày 04/10/2016 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản liên quan đến Công ty TNHH MTV quản lý và sữa chữa Đường bộ Đắk Lắk.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8171/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2002/BTNMT-KH ngày 27/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8295/KH-UBND, về vệc phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 13/10, HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND về vệc ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8163/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các văn bản của Bộ Tài chính, gồm:

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8179/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chương trình số 07-CT/TU ngày 25/8/2016, về nội dung điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công gói thầu số 11, công trình Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy.

Xây dựng Đề án tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8161/UBND-NNMT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc xây dựng Đề án tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai năm 2016

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8149/UBND-NNMT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với thiên tai năm 2016.

Triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8137/UBND-CN gửi các UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk và các Sở, ngành có liên quan về việc triển khai Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025.

Hỗ trợ cung cấp dữ liệu, thông tin.

Ngày 13/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8212/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty CP Sở giao dịch Cà phê và Hàng hóa Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 13/2016/VB-BCCE, ngày 07/10/2016 của Công ty cổ phần Sở giao dịch cà phê và Hàng hóa Buôn Ma Thuột về việc đề nghị hỗ trợ cung cấp dữ liệu, thông tin về ngành cà phê trong tỉnh.

Phê duyệt KH đấu thầu gói thầu mua Vắc xin Lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8204/UBND-NNMT, gửi Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 191/Tr-SNN ngày 05/10/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua Vắc xin Lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này