Gia hạn thời gian sử dụng đất và điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8488/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 605/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên xin gia hạn sử dụng đất do hết thời hạn thuê đất và điều chỉnh dự án đầu tư đối với diện tích 8.390,3 m2 đất được UBND tỉnh cho thuê tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Giảm giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ Thủy tùng

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8485/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 181/TTr- SNN ngày 23/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt giảm giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ Thủy tùng (nhóm IA) do bán đấu giá không thành.

Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8498/UBND-NNMT gửi Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1864/STNMT- BVMT ngày 11/10/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.

Xử lý Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8502/UBND-NNMT ngày 21/10/2016, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Báo cáo số 166/BC-UBND ngày 06/10/2016 của UBND huyện Buôn Đôn về thu hồi đất tại Dự án trồng rừng kinh tế bằng cây cao su của Công ty TNHH Hữu Bích.

Bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8470/UBND-KT, gửi các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung kinh phí miễn thu thủy lợi phí năm 2015.

Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8468/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8470/UBND-KT ngày 21/10/2016, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 14179/BTC-NSNN, ngày 07/10/2016 của Bộ Tài chính về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần1).

Hỗ trợ kinh phí trang bị phần mềm quản lý cán bộ và phần mềm quản lý trường học năm 2017 của UBND huyện Krông Bông.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8466/UBND-KT ngày 21/10/2016, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 11/10/2016 của UBND huyện Krông Bông xin hỗ trợ kinh phí trang bị phần mềm quản lý cán bộ và phần mềm quản lý trường học năm 2017.

Triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8461/UBND-TH ngày 21/10/2016, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, gồm:

Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dựng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước  ngoài

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8436/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8603/BKHĐT-KHĐT ngày 17/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh giá hiệu quả quản lý và sử dựng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đầu tư dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1)

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8422/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Công văn số 487/HĐND-VP, ngày 17/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (giai đoạn 1).

Lập danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí năm 2017

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8421/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 8633/VPCP-TTĐT, ngày 11/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp danh sách xã, phường, thị trấn có nhu cầu nhận Công báo in miễn phí năm 2017.

Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2016 tại Trường Đại học tây Nguyên

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8420/UBND-KGVX, gửi các Sở Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo về việc xét Tờ trình số 379/TTr-SYT, ngày 17/10/2016 của Sở Y tế đề nghị phê duyệt Phương án xét tuyển đào tạo ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2016 tại Trường Đại học tây Nguyên.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cấp đất sản xuất

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cấp đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại tiểu khu 160, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp”.

Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 21/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3167/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng trang trại chăn nuôi bò quy mô 1.500 con” của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Tiến.

Đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8419/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Lắk về việc thực hiện Công văn số 474/HĐND-VP, ngày 07/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Krông Nô, huyện Lắk

Quyết định giao số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3135/QĐ-UBND về việc giao số lượng viên chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2016.

Liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tại Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 8405/UBND-NNMT, gửi Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc liên kết đầu tư trồng mía nguyên liệu của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tại Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8471/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí từ nguồn thu từ đất cho công tác đo đạc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8441/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 4179/TB-BVHTTDL ngày 17/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này