Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 26) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 26) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tăng cường các biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 698/UBND -KGVX về việc tăng cường các biện pháp để ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Triển khai triển khai Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 21/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 725/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 74) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 182/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 74) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 78) trên địa bàn huyện Krông Ana

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 184/QĐ-UBND về Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 78) trên địa bàn huyện Krông Ana, cụ thể như sau:

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 185/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 79) trên địa bàn huyện Cư M’gar, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 25) trên địa bàn huyện Krông Năng

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 25) trên địa bàn huyện Krông Năng, cụ thể như sau.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 84) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 82) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 198/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 82) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 23) trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 23) trên địa bàn huyện Ea H’leo, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện Thông tư số 1/2022/TT-BNV, ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 643/UBND-TH về thực hiện Thông tư số 1/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 77) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 181/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 77) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau.

Tăng cường phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Công an tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố quyết liệt triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, tập trung ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Nhân dần 2022.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 69) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 69) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 77) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 77) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2021/TT-BYT, ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 541/UBND-TH, gửi Sở Y tế; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 37/2021/TT-BYT, ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 548/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ

Ngày 19/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 601/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra, bổ sung, thay thế, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày 18/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đưa ra, bổ sung, thay thế, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://bankso.vn/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-sever-viettel,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang