Triển khai Quyết định số 428/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3193/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 428/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (đợt 3)

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3199/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về thực hiện Công văn số 267/VPĐP- NV&MT ngày 12/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (đợt 3).

Triển khai Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3263/UBND- NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3267/UBND – KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế về việc quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

Triển khai Quyết định số 221/QĐ- UBDT ngày 17/4/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 21/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3219/UBND – KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 221/QĐ- UBDT ngày 17/4/2019 của Ủy ban Dân tộc Phê duyệt Kế hoạch năm 2019 thực hiện Tiểu Hợp phần 2 của Hợp phần 3 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”.

Xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3197/UBND- NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về thực hiện Công văn số 243/VPĐP- NV&MT ngày 08/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

Triển khai Quyết định số 429/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3238/UBND – TH gửi Sở Nội vụ, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 429/QĐ- TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3229/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 24/4/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản

Ngày 26/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản.

Sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3284/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 282/TTCP-TTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Triển khai thi hành một số nội dung của Luật Lâm nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3220/UBND-NN&MT, gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính về việc xét Công văn số 997/SNN-CCKL ngày 12/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thi hành một số nội dung của Luật Lâm nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái.

Triển khai Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3191/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 1201/BTP-PBGDPL ngày 09/4/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Triển khai Công văn số 1797/BTNMT-TCMT ngày 19/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3276/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 1797/BTNMT-TCMT ngày 19/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng công tác bảo vệ môi trường làng nghề.

Kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3216/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4282/BTC-PC ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính về kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

Ngày 28/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3337/UBND – KGVX về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư và trọng tài thương mại

Ngày 23/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 899/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư và trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3209/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 103/BC-UBND, ngày 19/4/2019 về việc sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 102/BC-UBND, ngày 19/4/2019 về tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này