Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6583/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Công văn số 3192/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Triển khai Công văn số 3057/BVHTTDL-TV ngày 05/8/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6582/UBND-KGVX gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Công văn số 3057/BVHTTDL-TV ngày 05/8/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc duy trì bền vững hoạt động và hiệu quả tại các điểm thư viện tiếp nhận Dự án BMGF-VN.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2017

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6581/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 2718/BTTTT-THH, ngày 10/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2017.

Triển khai Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6709/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về triển khai Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025.

Triển khai văn bản của Bộ Xây dựng

Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6773/UBND-CN gửi Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Xây dựng: Thông báo số 232/TB-BXD ngày 28/7/2016 về việc ban hành Thông tư và Công văn số 1271/BXD-TCCB ngày 23/6/2016 về việc phối hợp tuyên truyền Đề án 1961.

Tăng cường triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6559/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 06/BCĐCCHC ngày 09/8/2016 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc tăng cường triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Quyết định số 3330/QĐ-BCT ngày 12/8/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6587/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 3330/QĐ-BCT ngày 12/8/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.

Triển khai Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6580/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6506/UBND-TH, ngày 18/8/2016 gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016.

Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trong vùng quy hoạch xây dựng Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Đó là nội dung tại Công văn số 6455/UBND-NNMT, ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh giao UBND huyện M’Đrắk và các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk triển khai thực hiện.

Quán triệt, triển khai một số nội dung của Luật Tố tụng hành chính năm 2015

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6423/UBND-NC gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc quán triệt, triển khai một số nội dung của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Đề nghị đầu tư xây dựng cầu 110 thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6481/UBND-CN, ngày 17/8/2016 gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị đầu tư xây dựng Cầu 110 thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND, ngày 17/8/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình.

Đề nghị bổ sung kinh phí năm 2016 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 81/TTr-UBND, ngày 16/8/2016 gửi Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí năm 2016 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 15/8/2016, về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6502/UBND-NC, ngày 18/8/2016 gửi thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6456/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Xử lý Công văn số 1429/STNMT-BVTV ngày 10/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6460/UBND-NNMT gửi Sở tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1429/STNMT-BVTV ngày 10/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giảm tần suất giám sát lò hơi số 1, tại nhà máy Bia Sìa Gòn Miền Trung.

Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án DL 03

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6442/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét tờ trình số 137/TTr-SNN ngày 10/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực huyện Krông Năng (Ký hiệu DL03) – thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6435/UBND-KT gửi các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc xử lý Công văn số 2009/BCH-TM, ngày 09/8/2016 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về đề nghị xin hỗ trợ kinh phí xây dựng, vật chất, lương thực, thực phẩm cho lực lượng bảo về biên giới tỉnh Mondulkiri/Campuchia.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này