Giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4437/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về xử lý Công văn số 261/CT- TCKT ngày 31/5/2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về việc đề nghị miễn giảm tiền thuê đất tại Công ty theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 262/CT- TCKT ngày 31/5/2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về việc đề nghị giảm tiền thuê đất tại Chi nhánh Nông trường cao su 30/4 do thu hồi giao UBND thành phố quản lý sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4413/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Tây Nguyên về xét Công văn số 94/SGDĐT-GDCN, ngày 30/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo đại học liên thông từ Trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016 với Trường Đại học Luật – Đại học Huế của Trường Trung cấp Tây Nguyên.

Triển khai Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4441/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô tại vùng Trung du Miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Triển khai Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4543/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

Công ty TNHH thương mại Đắc Hưng tự nguyện trả lại đất

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4456/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Tờ trình số 02/TTr-CTĐH ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH thương mại Đắc Hưng về việc xin chấm dứt chủ trương thực hiện dự án và trả lại đất.

Triển khai Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4412/UBND-NNMT gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4582/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Công văn số 546/ĐTMT-KTTV, Giảm nguồn vốn kinh doanh của Công ty ngày 31/5/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc xin chủ trương giảm nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Ngày 13/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới các Công ty nông, lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4653/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4394/VPCP ngày 06/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4603/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Các cơ quan tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức Chính tri – xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV, ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ.

Xem xét giá đất để tính tiền thuê đất cho các doanh nghiệp thuê đất năm 2016

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4585/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về xét Tờ trình số 70/TT-DL ngày 26/5/2016 của Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk về việc đề nghị xem xét giá đất để tính tiền thuê đất cho các doanh nghiệp thuê đất năm 2016.

Ngày 13/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4588/UBND-NN&MT gửi Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Công văn số 860/STNMT-TTr ngày 01/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của công dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Ngày 09/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1890/BTTTT-CBC gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí về tăng cường công tác tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần May Đắk Lắk

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4584/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về xét Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 02/6/2016 của Công ty cổ phần May Đắk Lắk về việc xin giảm tiền thuê đất năm 2016.

Xử lý kinh phí xây dựng Trạm bơm hồ Tong Ting, buôn Yang Mao, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4336/UBND-TH, gửi Sở Tài chính, UBND huyện Krông Pắc về việc xử lý Công văn số 1232/STC-QLNS, ngày 23/5/2016 của Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí xây dựng trạm bơm hồ Tong Ting, buôn Yang Mao, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4343/UBND-TH, gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do lốc tố gây ra tại trường Tiểu học Krông Năng.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4355/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 81/PCTT, ngày 31/5/2016 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do lốc tố gây ra tại trường Tiểu học Krông Năng, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

Phương án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 755/TTg trên địa bàn thành phố Buôn Ma thuột.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4366/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 30/5/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề nghị phê duyệt phương án điều chỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4471/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này