Chuyển văn bản để triển khai thực hiện.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7762/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc chuyển văn bản để triển khai thực hiện.

Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị năm học 2016-2017.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7759/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét Tờ trình số 170/TTr-SGDĐT, ngày 14/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục và Đào tạo và dự thảo Chỉ thị kèm theo.

Thực hiện Công văn số 4103/BTNMT-TCQLDĐ ngày 20/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7724/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4103/BTNMT-TCQLDĐ ngày 20/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7675/UBND-NC, gửi UBND huyện Buôn Đôn, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc xử lý Công văn số 1091/CTHADS-NV&TCTHADS ngày 15/9/2016 về việc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thi hành án hành chính.

Quan tâm, đầu tư Cầu dân sinh Bình Sơn, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo Dự án LRAMP tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7781/UBND-CN, gửi Ban Quản lý dự án 8 – Tổng cục Đường Bộ Việt Nam về việc sớm quan tâm, đầu tư Cầu dân sinh Bình Sơn, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo Dự án LRAMP tỉnh Đắk Lắk.

Giải phóng mặt bằng công trình Đường Giải Phóng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh km5, Quốc lộ 26,thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7749/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xét Công văn số 1709/STNMT-ĐĐBĐ ngày 16/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc cắm mốc, trích lục hồ sơ kỹ thuật thửa đất để xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Đường Giải Phóng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh km5, Quốc lộ 26, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 29/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 200/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/9/2016, HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-HĐND nhằm giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.687 (tỉnh lộ 7) năm 2016, đoạn Km2+00 ÷ Km12+00

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án: Sửa chữa đường tỉnh ĐT.687 (tỉnh lộ 7) năm 2016, đoạn Km2+00 ÷ Km12+00.

Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2821/QĐ-UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP

UBND tỉnh có Công văn số 7647/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7714/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 12878/BTC - CST ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ của Bộ Tài chính

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7766/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13042/BTC - CST ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7816/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13213/BTC - CST ngày 21/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền Quốc gia “.VN” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7815/UBND - KT gửi Sở Tài chính, về thực hiện Công văn số 13307/BTC - CST ngày 22/9/2016 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2016 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7729/UBND - KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, về thực hiện Công văn số 3958/BKHCN- TĐC ngày 22/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2006/NĐ-CP, ngày 30/8/2016 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa.

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và  Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7768/UBND - KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về thực hiện Công văn số 3755/BVHTTDL- PC ngày 20/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ- CP và Nghị định số 158/2013/NĐ- CP của Chính phủ.

Góp ý dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các Luật: Bình đẳng giới; Hôn nhân gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7760/UBND - KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ngày 23/9/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình thực hiện các Luật: Bình đẳng giới; Hôn nhân gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 29/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này